find dissertation online berlin political science paper help with essay summer camp essay on agents on political socialization writing master thesis in latex the term paper masters dissertation services grades teaching assistant level 3 coursework help

 

REPUBLIKA HRVATSKA

ISTARSKA ŽUPANIJA

             ŽUPAN

Klasa: 021-04/04-01/52

Urbroj: 2163/1-01/8-04-1

Pazin, 14. svibnja 2004.

 

 

Na temelju čl. 64. Statuta Istarske županije

 

S A Z I V A M

81. sjednicu Poglavarstva Istarske županije

 

za utorak, 18. svibnja2004. godine u 10,00 sati

u prostorijama Istarske županije u Puli, Flanatička 29

 

 

Za sjednicu predlažem slijedeći

 

D N E V N I    R E D

 

1. Verifikacija Zapisnika sa 80. sjednice Poglavarstva Istarske županije,

 

2. Informacija o stanju sigurnosti na području Istarske županije u ožujku 2004. godine,

 

3. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju raspodjele sredstava kapitalne potpore jedinicama lokalne samouprave Istarske županije za 2004. godinu,

 

4. Plan kapitalnih ulaganja u osnovne i srednje škole Istarske županije u 2004.godini,

 

5. Prijedlog Zaključka o osnivanju Povjerenstva za prikupljanje i ocjenu projekata koji će se financirati sredstvima Fonda za regionalni razvoj Republike Hrvatske u 2004. godini,

 

6.

a) Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Poreč na Godišnji plan rada i razvoja luke i financijski plan za 2004. godinu,

b) Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Pula na Godišnji plan rada i razvoja luke i financijski plan za 2004. godinu,

c) Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Rabac na Godišnji plan rada i razvoja luke i financijski plan za 2004. godinu,

d) Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Rovinj na Godišnji plan rada i razvoja luke i financijski plan za 2004. godinu,

e) Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Umag-Novigrad na Godišnji plan rada i razvoja luke i financijski plan za 2004. godinu,

 

7. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Statut Lučke uprave Pula,

 

8. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Statut Lučke uprave Rabac,

 

9. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Statut Lučke uprave Umag-Novigrad,

 

10. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Statut Ljekarničke ustanove Istarske ljekarne,

 

11. Nacrt odluke za čistu sječu šume za izgradnju marine Tunarica u k.o. Diminići, Općina Raša,

 

12. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude u postupku nabave usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme,

 

13. Prijedlog Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za nabavu vozila za potrebe Istarske županije,

 

14.

a) Prijedlog Odluke o poništenju postupka nabave putem ograničenog prikupljanja ponuda za nabavu školske opreme za OŠ Mate Demarin Medulin,

b) Prijedlog Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave školske opreme za OŠ Mate Demarin u Medulinu putem javnog nadmetanja,

 

15. Izvješće o izvršenju izdataka nepredviđenih rashoda do visine proračunske zalihe - POZ 117 za razdoblje od 01.01. do 30.04. 2004. godine

 

Napomena: Molimo Vas da svoj izostanak opravdate na

                     tel. 372-101 ili 600-173 ili 600-160.                                

 

Župan Istarske županije

Ivan Jakovčić, v.r.