freedom writers movie review essay do my homework services home assignment where to buy essays uk good topics for argumentative research papers

Na temelju članka 59. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije" broj 2/01 i 12/01), članka 3. i 15. Zakona o poljoprivredi (NN 66/01), članka 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN 66/01), članka 15. Zakona o ekološkoj proizvodnji poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (NN 12/01), članka 30. i 57. Zakona o hrani (NN 117/03), te članka 17., 99., 100. i 102. Zakona o zaštiti potrošača (NN 96/03), Poglavarstvo Istarske županije na svojoj sjednici održanoj dana 14. listopada 2003. godine donijelo je sljedeći

Z A K L J U Č A K

 1. Radi zaštite okoliša, poglavito poljoprivrednog zemljišta, zabranjuje se upotreba sjemena proizvedenog iz genetski modificiranih organizama i njihovih sastavnih djelova kao i proizvodnja genetski modificirane hrane na području Istarske županije.

2. U cilju realizacije točke 1. ovog Zaključka zadužuje se Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribolov i vodoprivredu Istarske županije da u suradnji s ostalim nadležnim Upravnim odjelima Istarske županije, nadležnim institucijama RH, relevantnim stručnim i znanstvenim institucijama te udrugama potrošača da u roku od 30 dana Poglavarstvu Istarske županije predloži osnivanje Vijeća za sprječavanje upotrebe GMO sjemena na poljoprivrednom zemljištu u Istarskoj županiji, a sve radi zaštite potrošača.

3. Sredstva za provedbu ovog Zaključka osigurati će se u Proračunu Istarske županije.
 

KLASA: 320-01/03-01/07
URBROJ: 2163/1-01/8-03-2
Pula, 14. listopada 2003.
 

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO

 

ŽUPAN
Ivan Jakovčić


OBRAZLOŽENJE

I. PRAVNI TEMELJ

Pravni temelj za donošenje ovog akta je u članku 59. Statuta I.Ž. (Službene novine 2/01 i 12/01) te u članku 3. i 15. Zakona o poljoprivredi (NN 66/01), članka 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN 66/01), članka 15. Zakona o ekološkoj proizvodnji poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (NN 12/01), članka 30. i 57. Zakona o hrani (NN 117/03) i člancima 17., 99., 100., i 102. Zakona o zaštiti potrošača (NN 96/03).

II. OSNOVNA PITANJA KOJA SE RJEŠAVAJU OVIM AKTOM I POSLJEDICE KOJE ĆE NASTUPITI NJEGOVIM DONOŠENJEM

Održivi razvoj strateški je interes i cilj Istarske županije koji je između ostalog definiran i Prostornim planom Istarske županije. Stoga je prioritetno poduzeti preventivne mjere koje će zaštititi zdravlje ljudi i omogućiti skladan razvoj svih gospodarskih djelatnosti uz očuvanje prirodnog ekosustava.

Poseban značaj u ovoj problematici ima proizvodnja hrane i njezin utjecaj na zdravlje ljudi.

Naglašavamo da je poljoprivreda svakim danom pod većim utjecajem suvremenog bio-tehnološkog inženjeringa koji osim pozitivnih učinaka nažalost ima i negativnih. Osobito ukazujemo na opasnosti koje mogu proizaći uvođenjem genetski modificiranih organizama i njihovih djelova u proizvodnju hrane.

Osim što se legislativa RH vezana na ovu problematku sporo izgrađuje, preklapaju se nadležnosti i odgovornosti. To u konačnici dovodi do nekontroliranog prometa GMO na našem području.

Zbog neistraženosti mogućih štetnih posljedica koje GMO hrana može imati po ljudsko zdravlje i prirodni eko-sustav predlaže se Poglavarstvu Istarske županije usvajanje predloženog Zaključka kojim će se stvoriti preduvjeti za izgradnju transparentnog sustava kontrole na području Istarske županije s osovnom svrhom zaštite potrošača ali i razvoja suvremene poljoprivrede koja skrbi o prirodnom okolišu i očuvanju biološke raznovrsnosti.

III. FINANCIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA PROVEDBU OVOG AKTA

Za rad Vijeća i provedbu Zaključka u cijelini osigurati će se sredstva u Proračunu Istarske županije.

IV. TEKST NACRTA AKTA

Predmetni Zaključak sastavni je dio ovog akta.

Pročelnik upravnog odjela
Milan Antolović