quest ut homework what are good argumentative essay topics buy essays cheap online service examples of argumentative essays topics writing reaction papers dissertation planning gain supplement master thesis on mobile computing

Izmjena Oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme u Upravni odjel za obrazovanje, sport i tehničku kulturu Istarske županije

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za obrazovanje, sport
i tehničku kulturu

KLASA: 112-01/20-02/02
URBROJ: 2163/1-05/2-20-12

Labin, 18. kolovoza 2020.

Na temelju članka 28. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08,61/11, 4/18 – Uredba Vlade Republike Hrvatske i 112/19), te članka 8. Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za obrazovanje, sport i tehničku kulturu Istarske županije KLASA: 023-01/19-01/82 URBROJ: 2163/1-01/8-19-02 od 27. prosinca 2019.   godine, i KLASA: 023-01/20-06/03 URBROJ: 2163/1-01/8-20-02 od 17. ožujka 2020. Pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje, sport i tehničku kulturu Istarske županije, donosi

Izmjenu Oglasa
za prijam u službu na određeno vrijeme
u Upravni odjel za obrazovanje, sport i tehničku kulturu
Istarske županije

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme u Upravni odjel za obrazovanje, sport i tehničku kulturu Istarske županije KLASA: 112-01/20-02/02 URBROJ: 2163/1-05/2-20-8 od 11. kolovoza 2020., objavljen na portalu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 11. kolovoza 2020. i na web stranici Istarske županije www.istra-istria.hr dana 12. kolovoza 2020.  

Na radno mjesto:

Viši/a stručni suradnik/ca za projekte – pomoćnik/ca voditelja projekta,  jedan/na izvršitelj/ica,  prema Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020., kodni broj Ugovora UP.03.3.1.05.0005, naziv Projekta:  KLIK Pula - Centar za Kompetentno cjeLoživotno razvijanje Inovativnih znanja i vještina u seKtoru ugostiteljstva i turizma Pula, na određeno vrijeme do 27. prosinca 2023. godine, s punim radnim vremenom, mjesto rada Pula, uz obvezni probni rok od dva mjeseca.

u dijelu u kojem su navedeni Pravni izvori za pripremu provjere znanja (testiranja) kandidata/kinja:


točka 5. mijenja se i glasi:
„5. Smjernice za upravljanje projektnim ciklusom, dostupne na sljedećim mrežnim stranicama: https://strukturnifondovi.hr/wp-content/uploads/2017/06/Smjernice_za_.pdf „

Pročelnica
Patricia Percan

Dostaviti: 

  
1. Zavod za zapošljavanje
    Područni ured Pula
    Benediktanske opatije 3 Pula
2. Stručna služba Skupštine
    Dršćevka 3 Pazin
3. Kabinet župana
    (za objavu na web stranicu Istarske županije)
4. Pismohrana, ovdje