biology answers for homework microsoft project assign resources apa research paper introduction professional resume building custom harvesting business plan purchase dissertation umi cornell university dissertation large writing paper scanmyessay online what is an introduction in a research paper

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme u Upravni odjel za obrazovanje, sport i tehničku kulturu Istarske županije na radno mjesto: Viši/a stručni suradnik/ca za projekte – pomoćnik/ca voditelja projekta

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za obrazovanje, sport i tehničku kulturu
KLASA: 112-01/20-02/02
URBROJ: 2163/1-05/2-20-8

Labin, 11. kolovoza 2020.

Na temelju članka 28. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08,61/11, 4/18 – Uredba Vlade Republike Hrvatske i 112/19), te članka 8. Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za obrazovanje, sport i tehničku kulturu Istarske županije KLASA: 023-01/19-01/82 URBROJ: 2163/1-01/8-19-02 od 27. prosinca 2019.   godine, i KLASA: 023-01/20-06/03 URBROJ: 2163/1-01/8-20-02 od 17. ožujka 2020. Pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje, sport i tehničku kulturu Istarske županije, raspisuje

Oglas za prijam
u službu na određeno vrijeme
u Upravni odjel za obrazovanje, sport i tehničku kulturu
Istarske županije

Na radno mjesto:

Viši/a stručni suradnik/ca za projekte – pomoćnik/ca voditelja projekta,  jedan/na izvršitelj/ica,  prema Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020., kodni broj Ugovora UP.03.3.1.05.0005, naziv Projekta:  KLIK Pula - Centar za Kompetentno cjeLoživotno razvijanje Inovativnih znanja i vještina u seKtoru ugostiteljstva i turizma Pula, na određeno vrijeme do 27. prosinca 2023. godine, s punim radnim vremenom, mjesto rada Pula, uz obvezni probni rok od dva mjeseca.

Opći uvjeti za prijam u službu:

 • punoljetnost,
 • hrvatsko državljanstvo,
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

Pored općih uvjeta kandidati/kinje moraju ispunjavati sljedeće posebne uvjete:

 • magistar struke ili stručni specijalist iz znanstvenih područja znanosti: društvene, humanističke ili tehničke
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • položen državni stručni ispit,
 • poznavanje rada na osobnom računalu,
 • poznavanje talijanskog  jezika,
 • poznavanje engleskog jezika.


Kandidati/kinje su uz prijavu na oglas dužni/e priložiti sljedeće dokaze o ispunjavanju uvjeta:

 • životopis,
 • dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome),
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika važeće osobne iskaznice, putovnice ili domovnice),
 • dokaz o ostvarenom radnom iskustvu (uvjerenje - elektronički zapis ili potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o prijavama i odjavama na mirovinsko osiguranje  iz kojeg je razvidan ostvaren staž i stručna sprema na temelju koje je staž ostvaren),
 • potvrda ranijeg poslodavca, odnosno druga isprava (preslika ugovora o radu, rješenja i slično iz kojih je vidljivo u kojoj struci, na kojim poslovima i u kojem trajanju je ostvareno radno iskustvo) na odgovarajućim poslovima stručne spreme i struke,
 • dokaz o položenom državnom ispitu (preslika svjedodžbe),
 • dokaz da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak iz članka 15. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (izvornik uvjerenja nadležnog suda ili ispis elektroničke isprave koji omogućuje provjeru vjerodostojnosti iste, ne starije od 6 mjeseci),
 • dokaz da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (izvornik ili preslika vlastoručno potpisane izjave ovjerene kod javnog bilježnika),
 • dokaz o poznavanju rada na računalu (preslika potvrde o polaženju tečaja informatike, preslika svjedodžbe ukoliko je polagao/la predmet informatiku ili izvornik ili preslika vlastoručno potpisane izjave ovjerene kod javnog bilježnika o poznavanju rada na računalu),
 • dokaz o poznavanju talijanskog jezika, (preslika potvrde o polaženju tečaja talijanskog jezika, odnosno preslika svjedodžbe ukoliko je polagao/la predmet talijanski jezik  ili izvornik ili preslika vlastoručno potpisane izjave ovjerene kod javnog bilježnika o poznavanju talijanskog jezika),
 • dokaz o poznavanju engleskog jezika, (preslika potvrde o polaženju tečaja engleskog jezika, odnosno preslika svjedodžbe ukoliko je polagao/la predmet engleski jezik  ili izvornik ili preslika vlastoručno potpisane izjave ovjerene kod javnog bilježnika o poznavanju engleskog jezika),
 • dokazi o pravu prednosti pri zapošljavanju, ukoliko ostvaruju takva prava.

Vlastoručno potpisane izjave mogu biti sročene u jednom dokumentu koji se ovjerava kod javnog bilježnika.

Isprave koje se prilažu mogu se priložiti u neovjerenoj preslici, ali prije izbora kandidat/kinja mora priložiti izvornik, inače se smatra da je kandidat/kinja povukao/la prijavu na oglas.

Isprave za koje je navedeno da se predaju u izvorniku ili nije navedeno da se predaju u preslici, moraju se predati u izvorniku.

Uvjet stručnog znanja (stupanj obrazovanja) ispunjava i osoba koja je prema prijašnjim propisima stekla visoku stručnu spremu traženih struka u navedenim znanstvenim područjima.

U prijavi na oglas potrebno je navesti osobne podatke podnositelja/ice prijave (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona i adresu elektroničke pošte) i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti kandidati/kinje nisu dužni priložiti uz prijavu na oglas, već će se ona ishoditi prije donošenja rješenja o prijemu u službu. Kandidat/kinja je dužan/a pristupiti zdravstvenom pregledu po pozivu jer se inače smatra da je povukao/la prijavu na oglas.

Određuje se probni rad od dva mjeseca.
Osoba koja ima prethodno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, a nema položen državni ispit, može biti primljena u službu i raspoređena na radno mjesto, pod uvjetom da ispit položi u propisanom roku.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz čl. 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08, 61/11 i 04/18-Uredba Vlade RH i 112/19).

Za kandidate/kinje prijavljene na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete, provest će se testiranje radi provjere znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se primaju, putem pisanog testiranja i usmenog intervjua.

Pravni izvori za pripremu provjere znanja (testiranja) kandidata/kinja su:
Propisi čiji će se sadržaj primjenjivati u provjeri znanja su:

 1. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20)
 2. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01,  60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 93/13- pročišćeni tekst, 13/15, 123/17 i 98/19)
 3. Zakon uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (NN 92/2014);
 4. Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020.;
 5. Smjernice za upravljanje projektnim ciklusom, dostupne na sljedećim mrežnim stranicama: http://www.strukturnifondovi.hr/smjernice-za-upravljanje-projektnim-ciklusom

Na mrežnoj stranici Istarske županije www.istra-istria.hr  objavit će se najkasnije 5 dana prije održavanja provjere:

 • opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta,
 • način, mjesto i vrijeme testiranja, te područja iz kojih se obavlja prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata/kinja,
 • pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata/kinja za provjeru znanja i sposobnosti.

Poziv kandidatu/kinji za pristupanje testiranju dostavit će se putem elektroničke pošte koju je kandidat/kinja naveo/la u prijavi na oglas.

Ako kandidat/kinja ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao/la prijavu na oglas.

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dužne su uz prijavu na oglas priložiti dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, potvrdu o priznanju statusa iz kojeg je vidljivo navedeno pravo prednosti i dokaz da su nezaposlene.

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17 i 98/19), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), te članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), dužan/a se u prijavi na oglas pozvati na to pravo, te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17 i 98/19) uz prijavu na oglas dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti dokaze potrebne za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju navedene na mrežnoj stranici Ministarstva Hrvatskih branitelja Republike Hrvatske https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPOŠLJAVANJU.pdf .

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju, sukladno čl. 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, br. 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03,148/13 i 98/19), uz prijavu na oglas dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14 i 39/18), uz prijavu na oglas dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidatima/kinjama se neće priznati pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, br. 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), budući da je Planom prijma u službu za 2020. godinu utvrđena adekvatna popunjenost radnih mjesta u upravnim tijelima pripadnicima nacionalnih manjina radi ostvarivanja zastupljenosti sukladno Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina i zakonu kojim se uređuje sustav lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Na oglas se mogu javiti osobe oba spola (čl. 13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova ("Narodne novine", broj 82/08,138/12,  69/17).

Dokaz da kandidat/kandidatkinja nije osuđivan/a za kaznena djela iz članka 15. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, zatražiti će poslodavac prije donošenja rješenja o prijemu u službu. Kandidat/inja je prijavom na ovaj oglas suglasan/na da se ista zatraži.

Osobe koje ne podnesu pravodobne i uredne prijave ili ne ispunjavaju formalne uvjete oglasa, ne smatraju se kandidatima prijavljenima na oglas. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatraju kandidatom/kinjom dostaviti će putem elektroničke pošte koju je kandidat/kinja naveo/la u prijavi na oglas.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.

Osobni podaci podnositelja prijave će se sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, te o stavljanju izvan snage Direktive 97/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“ broj 42/18) obraditi isključivo za potrebe provedbe oglasa.

Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 15 dana od dana objave oglasa na portalu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, i to neposredno u Upravnom odjelu za obrazovanje, sport i tehničku kulturu Istarske županije, u Labinu, G. Martinuzzi 2,   ili preporučeno na adresu:


ISTARSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za obrazovanje, sport i tehničku kulturu
LABIN, 52220, G. Martinuzzi  2,
( s obveznom  naznakom: „Prijava na oglas“)

Nakon objavljenog oglasa ne mora se izvršiti izbor, ali se donosi i objavljuje odluka o poništenju oglasa protiv koje nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

                          Pročelnica
Patricia Percan