dnb thesis protocol submission marketing aspect of business plan where to buy apa research papers essay about american writers the conclusion of your essay should hungarian method assignment problem dissertation writing tips doctoral dissertation help defence

Odluka o izmjenama odluke o dodjeli financijskih sredstava za financiranje kulturno umjetničkih projekata/programa udruga nacionalnih manjina i drugih neprofitnih organizacija u okviru Programa javnih potreba nacionalnih manjina IŽ - RI za 2020.

Na temelju Zaključka Vlade Republike Hrvatske („Narodne Novine“ br. 41/20), članka 28. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ br. 16/17 i 19/17) i članka 65. Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ br. 10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17 i 2/18) zamjenik župana koji obnaša dužnost župana Istarske županije, dana 24. travnja 2020. godine, donosi

ODLUKU
O IZMJENAMA ODLUKE
o dodjeli financijskih sredstava za financiranje kulturno umjetničkih
projekata/programa udruga nacionalnih manjina i drugih neprofitnih organizacija u
okviru Programa javnih potreba nacionalnih manjina Istarske županije – Regione Istriana za 2020.

Preuzmite Odluku u pdf formatu