submit creative writing web design homework help personal statement help medicine dissertation franais conte philosophique nursing essay writing services uk financial planning for business committee assignments house of representatives example of term paper introduction write a statement of purpose phd

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu sredstava iz Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre za 2020. godinu

Na temelju Zaključka o raspisivanju Javnog poziva za podnošenje zahtjeva za dodjelu sredstava iz Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre za 2020. godinu (KLASA:320-01/20-03/02, URBROJ:2163/1-03/26-20-04 od 03.02.2020.), te članka 3. Pravilnika o korištenju sredstava Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre (Službene novine Istarske županije br. 26/2018), a sve temeljem Odluke o produljenju rokova provedbe mjera za unapređenje poljoprivredne proizvodnje i Strateškog programa ruralnog razvoja Istarske županije 2008. do 2013. godine do usvajanja nove (Službene novine Istarske županije br. 01/2017), Upravni odbor Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre objavljuje

JAVNI POZIV

ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA DODJELU SREDSTAVA
IZ „FONDA ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE I AGROTURIZMA ISTRE“
ZA 2020. GODINU

I. SVRHA
U svrhu osiguranja zajmova za kreditiranje programa iz područja poljoprivrede, šumarstva, ribarstva, lovstva, lovnog turizma i agroturizma, sukladno Odluci o otvaranju Posebnog računa Županijskog poglavarstva – „Fond za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre“ klasa: 320-01/95-01/13, urbroj: 2163/1-01-95-1, donesenoj od strane Skupštine Istarske županije dana 24.03.1995. godine, prikupljati će se Zahtjevi za dodjelu zajmova koji se mogu iskoristiti samo za namjene navedenim u članku 11. Pravilnika o korištenju sredstava Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre (Službene novine Istarske županije br. 26/2018).

II. STATUS POTPORE
Potpore iz ovog Javnog poziva smatraju se državnim potporama male vrijednosti i na njih se odnose sva pravila sadržana u Uredbi Komisije (EU) br.1407/2013 od 18.12.2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije – „de minimis“ potpore (SL EU L352, 24.12.2013., str.1.)

III. KORISNICI
Potencijalne korisnike zajmova određuje članak 2. „Pravilnika“.

IV. KOMPLETIRANJE ZAHTJEVA - UPUTA
Osnovne informacije o uvjetima dodjele zajmova mogu se pronaći na „INFO“ nakon čega se potencijalni Podnositelji zahtjeva upućuju na kontakt sa Stručnom službom „Fonda“ putem:
 Tel:  052/351-651,
 e-mail:  poljoprivreda.fond@istra-istria.hr 
 Voditelj:  Mladen Milohanić, dipl.ing.agroekonomije

V. PODNOŠENJE ZAHTJEVA I ROKOVI
Zahtjevi za dodjelu zajmova podnose se na adresu;
Istarska županija, Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre
 Adresa: HR-52000 PAZIN, Šetalište Pazinske gimnazije 1, pp 146
na propisanim obrascima, sa traženom i potpunom dokumentacijom koju određuje „Pravilnik“, a sve zaključno sa 31.12.2020. godine.

VI. OSTALO
Ukoliko postoje nejasnoće prilikom isčitavanja „Pravilnika“ molimo zainteresirane da za dodatna pojašnjenja kontaktiraju Stručnu službu „Fonda“, a svakako prije predavanja Zahtjeva.

Klasa: 320-01/20-03/02
Urbroj: 2163/1-03/26-20-01
Pazin,   03.02.2020.

Predsjednik
Upravnog odbora
Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre
    
             dr.sc. Ezio Pinzan