sample abstract for dissertation college life essay decision making dissertation custom dissertation services how to write cover letter for phd writing term papers for anthropology art analysis essay uva mfa creative writing

26. sjednica - 18. studenog 2019.

 1. Druge izmjene i dopune Proračuna Istarske županije za 2019. godinu (PDF), (CSV)
 2. Odluka o izmjeni Odluke o drugim izmjenama i dopunama Proračuna za 2019. godinu (PDF), (XML)
 3. Zaključak - Proračun Istarske županije za 2020. godinu i Projekcije za 2021. i 2022. godinu – I. čitanje (PDF), (XML)
 4. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Župana Istarske županije za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2019. godine (PDF), (XML)
 5. Odluka o drugim izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi za 2019. godinu (PDF), (XML)
 6. Zaključak o utvrđivanju I. izmjena i dopuna Popisa prioriteta za raspored sredstava decentraliziranih funkcija u 2019. godini između zdravstvenih ustanova nad kojima Istarska županija ima osnivačka prava (PDF), (XML)
 7. Odluka o donošenju Programa zaštite okoliša Istarske županije za razdoblje od 2019. do 2023. godine (PDF), (XML)
 8. Odluka o usvajanju stručne podloge „Prostorno programska osnova Limskog zaljeva i Limske drage (PDF), (XML)
 9. Zaključak o donošenju Plana djelovanja Istarske županije na području prirodnih nepogoda u 2019./2020. godini - (PDF), (XML)
 10. Odluka o izmjeni Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja morskih plaža na području BORIK – Poreč (PDF), (XML)
 11. Zaključak o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Rovinj na potpisivanje ugovora o dugoročnom zaduživanju radi nabave financijskih sredstava za financiranje radova izgradnje komunalne luke San Pelagio u Rovinju (PDF), (XML)
 12. Zaključak o izmjeni Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije o zaduživanju radi nabave financijskih sredstava za financiranje radova rekonstrukcije i dogradnje ustanove (PDF), (XML)
 13. Odluka o financiranju kredita za radove rekonstrukcije i dogradnje Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije iz sredstva za decentralizirane funkcije (PDF), (XML)
 14. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o donošenju Statuta Specijalne bolnice za ortopediju i rehabilitaciju „Martin Horvat“ Rovinj-Rovigno (PDF), (XML)
 15. Odluka o izmjeni Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja morskih plaža u sklopu hotela i kampova trgovačkog društva VALAMAR RIVIERA d.d. Poreč (PDF), (XML)
 16. Odluka o izmjeni Odluke o kriterijima, mjerilima  i načinu financiranja materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i visini troškova ogrjeva korisnicima zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva u 2019. godini (PDF), (XML)
 17. Rješenje o izmjenama i dopunama Rješenja o imenovanju predsjednice i članova/članica Savjeta za zdravlje Istarske županije (PDF), (XML)

 Zapisnici:

 1. Zapisnik s 26. sjednice Skupštine
 2. Zapisnik Odbora za društvene djelatnosti
 3. Zapisnik Komisije za izbor i imenovanja
 4. Zapisnik Antikorupcijskog povjerenstva
 5. Zapisnik Odbora za financije i proračun i Odbora za gospodarstvo i turizam
 6. Zapisnik Odbora za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i graditeljstvo i Odbora za prava etničkih i nacionalnih skupina
 7. Zapisnik Komisije za pitanja i zaštitu prava autohtone talijanske nacionalne zajednice