phd cover letter cv online essay evaluation application thesis wuthering heights dissertation philosophie travail bonheur speech writing services online watermarking phd thesis usda forest service research paper se 273 help me prepare a dissertation

Odluka o sufinanciranju projekata po prijavama pristiglih od 14. do 31. listopada 2019. g. temeljem Javnog poziva za dodjelu financijskih podrški za projekte malih vrijednosti u 2019.g. (prioritetno područje – kultura)

Na temelju članka 44. stavka 1. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Istarske županije („Službene novine“ br. 16/17. i 19/17.) i članka 65. Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ br. 10/09., 4/13.,16/16.,1/17., 2/17., 2/18. i 30/18.-pročišćeni tekst), Zamjenik župana koji obnaša dužnost Župana Istarske županije dana 19. studenoga 2019. godine donosi

O D L U K U
o sufinanciranju projekata po prijavama pristiglih od 14. do 31. listopada 2019. g.
temeljem Javnog poziva za dodjelu financijskih podrški za projekte malih
vrijednosti u 2019. g. (prioritetno područje – kultura)

Preuzmite Odluku u pdf formatu