dissertation title ideas british essay writers essay about ordering system education log example of bibliography in research paper professional resume writing services sydney research methods literature review dba dissertation romeo juliet essay introduction help

Vijeća i Predstavnici/e nacionalnih manjina

S ciljem unaprjeđivanja, očuvanja i zaštite položaja nacionalnih manjina u društvu pripadnici nacionalnih manjina biraju, na način i pod uvjetima propisanim Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina (NN br. 155/02), svoje predstavnike radi sudjelovanja u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima putem vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u jedinicama samouprave.
Vijeće nacionalne manjine je sukladno odredbama Ustavnog zakona, neprofitna pravna osoba. Svojstvo pravne osobe stječe upisom u registar vijeća nacionalnih manjina kojeg vodi ministarstvo nadležno za poslove opće uprave. U vijeća nacionalnih manjina županije bira se 25 članova pripadnika nacionalne manjine, neposredno tajnim glasovanjem za razdoblje od četiri godine. Vijeća nacionalnih manjina donose Statut, program rada, financijski plan i završni račun. 

Vijeća nacionalnih manjina u jedinici samouprave imaju pravo:

  • predlagati tijelima jedinica samouprave mjere za unapređivanje položaja nacionalne manjine u državi ili na nekom drugom području, uključujući davanje prijedloga općih akata kojima se uređuju pitanja od značaja za nacionalnu manjinu tijelima koja ih donose,
  • isticati kandidate za dužnosti u tijelima državne uprave i tijelima jedinica samouprave,
  • biti obaviješteni o svakom pitanju o kome će raspravljati radna tijela predstavničkog tijela jedinice samouprave, a odnosi se na položaj nacionalne manjine,
  • davati mišljenja i prijedloge za programe radijskih i televizijskih postaja na lokalnoj i regionalnoj razini namijenjene nacionalnim manjinama ili na programe koji se odnose na manjinska pitanja.

Na temelju Odluke Vlade RH (NN br. 80/11) o raspisivanju izbora za članice i članove Vijeća i Predstavnika/ca nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, dana 10. srpnja 2011. godine provedeni su izbori u Istarskoj županiji. U navedenom izbornom terminu svoje su zakonsko pravo, iskoristile sljedeće nacionalne manjine: albanska, bošnjačka, crnogorska, češka, mađarska, makedonska, romska, slovačka, slovenska, srpska i talijanska.