ict coursework for gcse help essay help someone online report writing phd biotech cover letter thesis paper on organizational case studies persuasive speeches on racism

Osnovni ekonomsko financijski podaci

Županija Istarska je naručitelj studije izvodljivosti za izgradnju sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda malih naselja u vodozaštitnim područjima Istarske županije. Studija izvodljivosti razmatra i utvrđuje pojedinačne prioritete kod izgradnje, analizira postojeću projektnu dokumentaciju, prostorne planove, dostupnu tehnologiju za obradu otpadnih voda, procjenjuje investicijske i eksploatacijske troškove uređaja i kanalizacije. U zaključku studije između ostalog sugerira mogući model upravljanja sustavima odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda za mala naselja i to: osnivanje nove tvrtke sa zadatkom da organizira izgradnju i održavanje uređaja malih naselja.

Nedvojbeno je da sustav odvodnje i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda malih naselja ekonomski treba ocjenjivati s šireg društvenog aspekta, prije svega s aspekta neprocjenjive vrijednosti efikasne zaštite izvorišta pitke vode. Međutim, pojedinačni pod-sustavi s različitim vijekom trajanja, različitim investicijskim vrijednostima i različitim troškovima održavanja ovisnim o odabranom tehnološkom rješenju i odabranoj opremi, čine ekonomsku i financijsku ocjenu sustava kao cjeline složenijom.

S druge strane, mogućnost fazne izgradnje i izgradnje po definiranim prioritetima pretpostavlja duži period izgradnje sustava odvodnje, pa i korištenje sredstava amortizacije već izgrađenih objekata za financiranje izgradnje novih objekata što znači da se izvori financiranja sustava kao cjeline mogu kombinirati na drukčiji način u odnosu na osiguranje izvora financiranja izgradnje pojedinačnih pod-sustava.

Obzirom da je zaštita voda i izvorišta voda preduvjet razvoja ukupnog gospodarstva, a posebno turizma, rješavanje problematike kanalizacije i uređaja malih naselja u vodozaštitnim zonama, treba uključivati sve potrošače vode na području Istarske županije, što također govori u prilog organizacije izgradnje sustava odvodnje i uređaja kao cjeline.

Vrijednost projekta

Ukupna vrijednost radova i opreme iz studije uvećana za neophodna ulaganja u pripremne radove i osnivačka ulaganja (studije, nadzor, imovinsko-pravni poslovi, geodetski radovi) je 1.120.000.000 kuna.

Međutim, osnovni prijedlog obuhvata projekta temeljem javne prezentacije i rasprave o projektu po izvršnim i predstavničkim tijelima jedinica lokalne samouprave kao i kontaktima s predstavnicima Hrvatskih voda redefiniran je na slijedeći način:

  • cjelovit se projekt predviđa realizirati u dvije (2) faze temeljem čega bi realizacija I i II stupnja prioriteta iz Studije (II, III i IV vodozaštitna zona) bila uključena u prvu fazu realizacije, a III stupanj prioriteta iz Studije u drugu fazu realizacije projekta;
  • konačni program aktivnosti verificiran je u Pismu namjere koje je potpisano u Puli 11.03.2003. godine između predstavnika Hrvatskih voda iz Zagreba i predstavnika Istarske županije:

Vrijednost radova i opreme iz 1.faze:  kn 448.800.000 - (59 mil.EUR)

* EUR (srednji tečaj HNB na dan 31.12.2000. = 7,598334)

Vrijednost investicije po prioritetima po zaštitnim zonama:  

I. stupanj prioriteta: unutar II vodozaštitne zone kn 132.000.000 - (17 mil. EUR)
II. stupanj prioriteta: unutar III i IV vodozaštitne zone kn 316.800.000 - (42 mil. EUR)

Napomena: Studija izvodljivosti napominje da postoji mogućnost korekcije prioriteta uključivanjem općinskih središta kao većih zagađivača i naselja s izraženom tendencijom razvoja u prioritete bez obzira na vodozaštitnu zonu.

Obzirom na to da spomenuta vrijednost investicije iz Studije izvodljivosti sadrži samo potrebna ulaganja u građevinsko-montažne radove i opremu, potrebno je povećati njenu vrijednost za neophodna ulaganja u pripremne radove, osnivačka ulaganja i interkalarnu kamatu (pretpostavlja se korištenje kredita kao izvora financiranja izgradnje) - vidi tabelu (iznosi u 000kn) i grafički prikaz!

INVESTICIJSKA ULAGANJA (1.faza): 

 

Opis ulaganja

Iznos

1.

Građevinsko montažni radovi i oprema

448.800

2.

Naknadni i nepredviđeni radovi, arheološki nadzor, studije, geoistraživanja i ostalo (8% vrijednosti građevinskih radova i opreme)

35.904

3.

Imovinski pravni poslovi


- otkup zemljišta za uređaje (29.191 m2 x 35 kn)


- otkup zemljišta za crpne stanice (3.328 m2 x 35 kn)


- pravo služnosti i naknada štete kod izgradnje kanalizacije (321 km x 18.275 kn)

6.120

4.

Geodetski radovi


- kanalizacijska mreža (321 km x 20.000 kn/km)


- čvrsti objekti (214 kom x 1.640 kn)

 

 

5.916

5.

Izrada projektne dokumentacije (5% vrijednosti građevinskih radova i opreme)

22.440

6.

Ostala ulaganja

39.000

7.

Interkalarna kamata

8.820

8.

U K U P N O

567.000


Broj stanovnika - korisnika sustava

Broj stanovnika u malim naseljima Istarske županije:
(prema popisu iz 1991.godine) 37.723 stanovnika
Budući broj ekvivalentnih stanovnika u
malim naseljima: 45.400 ES
Vrijednost investicije po ekvivalentnom stanovniku
kreće se u rasponu od 4.556 - 145.800 kn/ES
Radi usporedbe navodimo i slijedeći podatak:
Broj stanovnika Istarske županije (popis 2001.): 205.000 stanovnika

Količina prodane vode

Prema podacima dobivenim od tvrtki koje se bave vodoopskrbom na promatranom području, potrošnja pitke vode je u padu (turizam) i to cca 30 % u odnosu na razdoblje prije 15 godina. Iz analize potrošnje pitke vode vidljivo je da se prosječna potrošnja u središnjoj Istri kreće oko 3 m3/stanovniku/mjesec odnosno cca 100 l/stanovniku/dan.

Prema podacima vodoopskrbnih tvrtki u 2001. godini su prodane slijedeće količine vode:

Istarski vodovod Buzet 10.609.932 m3
Vodovod Pula 7.327.365 m3
Vodovod Labin 1.627.655 m3
Ukupno 19.564.952 m3

Proračun mjerodavne količine sanitarno-potrošnih voda u studiji izvodljivosti izvršen je na dva načina:

  • na bazi budućeg broja stanovnika i potrošne norme od 150 lit/stanov./dan i

  • na bazi procjene da 80% potrošene vode završi u kanalizaciji.

Izvori financiranja

Mogući izvori financiranja izgradnje sustava spomenuti u Studiji proizlaze iz zakonske regulative RH (Zakon o vodama, Zakon o financiranju vodnog gospodarstva, Zakon o komunalnom gospodarstvu), ali se zbog visine ukupnih potrebnih sredstava za realizaciju investicije ukazuje na nužnost fazne izgradnje, time i na duže ukupno vrijeme izgradnje te na neophodnost korištenja kreditnih sredstava.

Osim toga, Studija izvodljivosti projekta navodi da sadašnji standard života u malim naseljima ne omogućuje brzu realizaciju projekta, a da neke projekte bez nepovratnih sredstava neće ni biti moguće realizirati.

Zbog toga se kao mogući izvori financiranja pojavljuju:

  • naknada za zaštitu voda, posebna naknada prema čl.42. Zakona o vodama, proračuni gradova i općina, županije i RH, cijena komunalne usluge, krediti i ostali izvori.

Vrijeme izgradnje

Visina potrebnih ukupnih sredstava za realizaciju investicije ukazuje na nužnost fazne izgradnje, a time i na duže ukupno vrijeme izgradnje te na neophodnost korištenja kreditnih sredstava. Pretpostavlja se izgradnja po fazama (stupnjevi prioriteta prema vodozaštitnim zonama) i slijedeće vrijeme izgradnje:

priprema projekta: 2 godine;
I stupanj prioriteta: 3 godine;
II stupanj prioriteta: 5 godina
ukupno 10 godina.

U prve dvije godine pripreme projekta rješavaju se imovinsko-pravna pitanja, izrađuju se projekti i izvode geodetski radovi. Izgradnja I. stupnja prioriteta traje 3 godine, za financiranje izgradnje se koriste i kreditna sredstva pa se interkalarna kamata javlja kao povećanje vrijednosti ulaganja u vrijeme grace perioda (2 godine). Izgradnja II. stupnja prioriteta traje 5 godina zbog većeg broja pojedinačnih objekata i njegove veće ukupne vrijednosti.