persuasive research essay same sex marriages dissertation writing services sri lanka news ghostwriter usedom custom essay and dissertation writing service it 2014 wholl write an assignment

Skupština

Predstavničko tijelo Istarske županije je Skupština. Skupštinu čine 45 vijećnika izabranih na neposrednim izborima.

Skupština obavlja slijedeće poslove: donosi Statut Istarske županije, Poslovnik o radu Skupštine; donosi odluke i druge opće akte kojima uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga Županije; bira i razrješava predsjednika i potpredsjednike Skupštine; osniva radna tijela i bira članove/članice tih radnih tijela, te bira, imenuje i razrješuje i druge osobe određene zakonom, drugim propisima i statutom; donosi Proračun, polugodišnje i godišnje izvješće o izvršenju Proračuna, uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela, osniva javne ustanove, ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Županiju; obavlja i druge poslove određene zakonskim odredbama i statutom.

Skupština ima predsjednika i dva potpredsjednika. Predsjednika i potpredsjednike Skupštine imenuje i razrješava Skupština na vrijeme od 4 godine na prijedlog najmanje 10 vijećnika.

Članovi Skupštine daju svečanu prisegu na hrvatskom ili talijanskom jeziku koja glasi:

"Prisežem da ću prava i obveze člana Skupštine Istarske županije obavljati savjesno i odgovorno, radi gospodarskog, kulturnog i socijalnog probitka Istarske županije i da ću se u obavljanju dužnosti člana Skupštine Istarske županije pridržavati Statuta Istarske županije te da ću štititi i promicati regionalne osobitosti Istre."

"Giuro che svolgero' coscienziosamente e con responsabilita' l'incarico derivatomi dei diritti e doveri di membro dell'Assemblea regionale, per lo sviluppo economico, culturale e sociale della Regione Istriana, che mi atterro' allo Statuto della Regione Istriana nell'espletamento dei miei doveri di membro, e che tutelero' e affermero' le peculiarita' dell'Istria."

Predsjedavajući Skupštine čita tekst prisege, a svaki član nakon pojedinačnog prozivanja izgovara "prisežem" odnosno "lo giuro", te nakon toga potpisuje tekst svečane prisege.