online writing websites dissertation conseil constitutionnel plan assignment help rmit assignment cover sheet subject for research paper autobiography essay for college business plan for day care center essay on ethics english hl paper 2

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN
Klasa: 021-04/09-01/54
Urbroj: 2163/1-01/8-09-1
Pazin, 09. travnja 2009.  

Na temelju članka 64. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 9/06 – drugi pročišćeni tekst i 14/06)  

SAZIVAM
103. sjednicu Poglavarstva Istarske županije 

za utorak , 14. travnja 2009. godine
s početkom u 11,00 sati u prostorijama
Istarske županije u Puli, Flanatička 29 

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED 

1.  

a) Verifikacija Zapisnika sa 101. sjednice Poglavarstva Istarske županije, 
b) Verifikacija Zapisnika sa 102. sjednice Poglavarstva Istarske županije,   

2. Informacija o stanju sigurnosti na području Istarske županije u veljači 2009. godine,   

3. Prijedlog Godišnjeg obračuna Proračuna Istarske županije za 2008. godinu,   

4. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju zaštite i spašavanja na području Istarske županije i Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanje na području Istarske županije za razdoblje od 2009. do 2013. godine,   

5. Prijedlozi odluka o davanju koncesija na pomorskom dobru,   

6. Prijedlog Zaključka o sufinanciranju izgradnje kanalizacijskog sustava u naselju Vižinada,   

7. Prijedlog Zaključka o sufinanciranju asfaltiranja nerazvrstanih cesta na području Općine Pićan,   

8. Izvješće o izvršenju izdataka nepredviđenih  rashoda do visine proračunske zalihe - POZ 165 za razdoblje od 01.01. do 31.03.2009. godine,   

9. Prijedlog Odluke o odabiru ponude za nabavu geotehničkih istražnih radova i izradu geotehničkog projekta za Medicinsku školu Pula,   

10.  

a) Prijedlog Odluke o početku postupka javne nabave za opskrbu električnom energijom, 
b) Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluge tiskanja poslovnih obrazaca u više primjeraka, 
c) Prijedlog Odluke o početku postupka javne nabave za nabavu motornog benzina, 

11.   

a) Prijedlog Odluke o početku postupka javne nabave za nabavu usluge izrade studije utjecaja zahvata na okoliš 1. pilot projekta navodnjavanja na Bujštini, Petrovija, 
b) Prijedlog Odluke o početku postupka javne nabave za nabavu usluge izrade glavnog i izvedbenog projekta navodnjavanja 1. pilot projekta na Poreštini, Červar Porat – Bašarinka, 
c) Prijedlog Odluke o početku postupka javne nabave za nabavu usluge izrade idejnog rješenja odvodnje i navodnjavanja poljoprivrednih površina Labinštine. 

 

Napomena:   
Molimo Vas da svoj izostanak opravdate na tel. 372-105 ili 600-173. 

 

Predsjednik
Poglavarstva Istarske županije
Ivan Jakovčić, v.r.