research paper published dissertation evaluation training help with writing college application essays lesson plans 100 argument essay topics compare and contrast essay for high school students homework helpers physics revised

Druga faza plana navodnjavanja

Druga faza potreba za vodom za navodnjavanje pokriti će se izgradnjom akumulacija predloženih u BPNIŽ. Što se izgradnja Sustava za navodnjavanje bude brže odvijala, to će intenzivirati i potrebe za izgradnjom velikih površinskih akumulacija ili će studija utjecaja na okoliš zahtijevati izmjenu BPNIŽ-om predviđenih lokacija u prostornim planovima, odnosno zatražiti u prostoru nove lokacije za akumulacije. U tom kontekstu u narednim fazama planiranja biti će nužno stručno revidirati predložena rješenje BPNIŽ-a.