assignment of income cheap writing bureau paul duhamel phd thesis dissertation exclusion in research write my paper assignment buying your first car essay define reflective essay essay question help pricing business plan phd thesis urban design

Prva faza navodnjavanja

Prva faza potreba za vodom za navodnjavanje planira se osigurati izgradnjom manjih sustava za navodnjavanje baziranim na raspoloživim podzemnim i nadzemnim vodnim resursima i mini akumulacijama. Veličina i prostorni položaj mini akumulacija odrediti će se za svako pojedino područje kod detaljnije razrade problematike navodnjavanja u idejnim projektima.

Prva faza predviđa 4 županijska pilot projekta:

  • Valtura 440 ha
  • Červar Porat-Bašarinka 605 ha
  • Turnina 300 ha
  • Proština (AZRRI d.o.o.) 378 ha
  • plus 13 površina iskazanog interesa od jednica lokalne samouprave