proposal and dissertation help plan of work online report writing phd thesis on communication essay helper app college writing service creative writing professor thesis beard phd comics resume admission mba college succession planning for small business how to write a research paper for journal publication

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN

Klasa: 021-04/09-01/36
Urbroj: 2163/1-01/8-09-1
Pazin, 06. ožujka 2009.  

Na temelju članka 64. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 9/06 - drugi pročišćeni tekst i 14/06) i članka 49 a Izmjena i dopuna Poslovnika županijskog poglavarstva Istarske županije 

SAZIVAM
98. sjednicu Poglavarstva Istarske županije
(telefonska)

za petak, 06. ožujka 2009. godine
s početkom u 10,00 sati telefonskim putem 

Za sjednicu predlažem slijedeći 

DNEVNI RED 

1. Amandmani predlagatelja na Odluku o  osnivanju trgovačkog društva IRENA - Istarska Regionalna Energetska Agencija  za energetske djelatnosti društvo s ograničenom odgovornošću Labin  

2. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju nacrta i utvrđivanju prijedloga rješenja o izboru Nadzornog odbora trgovačkog društva IRENA - Istarska Regionalna Energetska Agencija za energetske djelatnosti društvo s ograničenom odgovornošću Labin 

 

Predsjednik
Poglavarstva Istarske županije
Ivan Jakovčić, v.r.