resume admissions counselor help with my math homework science in the service of mankind essay bac francais corrige dissertation 2002 dissertation philosophie hegel best college application essay service yourself term paper note cards

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN

Klasa: 021-04/09-01/23
Urbroj: 2163/1-01/8-09-1
Pazin, 27. veljače 2009.

Na temelju članka 64. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 9/06 - drugi pročišćeni tekst i 14/06)

SAZIVAM
97. sjednicu Poglavarstva Istarske županije

za utorak, 3. ožujka 2009. godine
s početkom u 10,00 sati u prostorijama
Istarske županije u Puli, Flanatička 29

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED

1.

a) Verifikacija Zapisnika sa 95. sjednice Poglavarstva Istarske županije,
b) Verifikacija Zapisnika sa 96. sjednice Poglavarstva Istarske županije,

 

2. Informacija o stanju sigurnosti na području Istarske županije u siječnju 2009. godine,

3. Izmjene i dopune Proračuna Istarske županije za 2009. godinu,

4. Zaključak o prihvaćanju inicijative za proglašenje RUJANSKIH DOGAĐAJA IZ 1943. U ISTRI - DOGAĐAJIMA 20. STOLJEĆA,

5. Nacrt Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Županijske  uprave za ceste Istarske županije,

6.

a) Plan poslovanja društva AZRRI - Agencija za ruralni razvoj Istre d.o.o. Pazin,  za 2009. godinu
b) Financijski plan poslovanja Društva AZRRI - Agencija za ruralni razvoj Istre d.o.o. Pazin, za 2009. godinu

7.

a) Prijedlog Pravilnika o korištenju sredstava Posebnog računa Županijskog poglavarstva -"Fond za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre",
b) Prijedlog Odluke o jednokratnom otpisu 25% glavnice te otpisu zatezne kamate poljoprivrednicima - stočarima Korisnicima kredita "Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre",
c) Prijedlog Odluke o smanjenju kamatne stope na 4% po svim aktivnim ugovorima o kreditu Korisnicima kredita "Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre",

8. Prijedlog Pisma namjere za izgradnju Centra za regionalno ruralni razvoj Istre na Gortanovom brijegu u Pazinu,

9. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Godišnjeg obračuna Plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2008. godinu,

10. Prijedlog Zaključka o davanju  prethodnog  mišljenja  na  Prijedlog Prve  izmjene i dopune Plana  građenja  i  održavanja županijskih i lokalnih   cesta   za   2009.   godinu   Županijske   uprave   za   ceste Istarske županije,

11. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o davanju koncesija na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja morskih površina za uzgoj školjaka

12.

a) Prijedlog Odluke o početku postupka javne nabave za nabavu usluge tiskanja poslovnih obrazaca u više primjeraka (porezna rješenja),
b) Prijedlog Odluke o početku postupka javne nabave za nabavu računalne opreme i pribora,

13.

a) Prijedlog Odluke o početku postupka javne nabave radova uređenja okna dizala u Ekonomskoj školi Pula,
b) Prijedlog Odluke o početku postupka javne nabave geotehničkih istražnih radova i izrade geotehničkog projekta za Medicinsku školu Pula,

14. Zaključak o  utvrđivanju Prijedloga Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Gimnazije i strukovne škole Jurja Dobrile Pazin,

15. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Školskog odbora Osnovne škole "Rivarela" Novigrad o prihvaćanju prijedloga Grada Novigrada o zajedničkoj kuhinji Osnovne škole "Rivarela" i Dječjeg vrtića "Tičići",

16. 

a) Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za 2009. godinu,
b) Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova za 2009. godinu,

17.

a) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul. br.4103 k.o. Rovinj  k.č.br.zgr. 46 i 47 u vlasništvu t.d. Restis d.o.o. iz Rovinja, p.p. 115,
b) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul. br.3106 k.o. Rovinj  k.č.br.zgr. 894 u vlasništvu Švić Alfia iz Rovinja ,Obala palih boraca 4

Napomena:  
Molimo Vas da svoj izostanak opravdate na  tel. 372-105 ili 600-173.

 

Predsjednik
Poglavarstva Istarske županije
Ivan Jakovčić, v.r.