actuarial science assignment help jimi hendrix research paper dissertation en droit mthodologie dissertation abstract sample help university essay writing phd research proposal environmental chemistry how to ask critical thinking questions fiu creative writing othello homework help

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN

Klasa: 021-04/09-01/20
Urbroj: 2163/1-01/8-09-1
Pazin, 20. veljače 2009.

 

Na temelju članka 64. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 9/06 - drugi pročišćeni tekst i 14/06) i članka 49 a Izmjena i dopuna Poslovnika županijskog poglavarstva Istarske županije

SAZIVAM
95. sjednicu Poglavarstva Istarske županije (telefonska)

za petak, 20. veljače 2009. godine
s početkom u 14,30 sati telefonskim putem
Istarske županije u Puli, Flanatička

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED

 

1. Mjere Istarske županije za poticanje gospodarstva i zapošljavanje.

 

Predsjednik
Poglavarstva Istarske županije
Ivan Jakovčić, v.r.