resume writing services milwaukee sample term paper pdf best buy resume maker term paper writer job fire extinguisher business plan customizable homework chart venture capital business plan sample sociology dissertation titles dldav pitampura holiday homework buy business plans online

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN
Klasa: 021-04/09-01/06
Urbroj: 2163/1-01/8-09-1
Pazin, 29. siječnja 2009.

Na temelju članka 64. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 9/06 - drugi pročišćeni tekst i 14/06)

SAZIVAM
94. sjednicu Poglavarstva Istarske županije

za utorak, 03. veljače 2009. godine
s početkom u 10,00 sati u prostorijama
Istarske županije u Puli, Flanatička 29

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED

1.

a) Verifikacija Zapisnika sa 92. sjednice Poglavarstva Istarske županije,
b) Verifikacija Zapisnika sa 93. sjednice Poglavarstva Istarske županije - telefonska,

2.

a) Informacija o stanju sigurnosti na području Istarske županije u studenom 2008. godine,
b) Informacija o stanju sigurnosti na području Istarske županije u prosincu 2008. godine,

3. Prijedlog Odluke o prodaji udjela Trgovačkog društva " d.o.o. Pula,Cesta"

4. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Plana rada za 2009. godinu trgovačkog društva MIH d.o.o. Poreč,

5. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana Istarske županije,

6. Prijedlog Odluke o davanju koncesija na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja morskih površina za uzgoj školjaka,

7. Prijedlog Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja postojeće luke posebne namjene - sportska luka "Puč" Pomer,

8. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Javnoj ustanovi za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim prirodnim vrijednostima na području istarske županije "Natura Histrica" na Program rada s financijskim planom za 2009. godinu,

9. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju javnog natječaja za zapošljavanje pročelnika upravnih odjela Istarske županije,

10.

a) Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Muzeja suvremene umjetnosti Istre,
b) Prijedlog Rješenja o imenovanju Natječajnog povjerenstva za izbor ravnatelja Muzeja suvremene umjetnosti Istre,

11. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Etnografskog muzeja Istre - Museo etnografico dell' Istria u Pazinu,

12.

a) Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Poreč na Odluku o izmjeni Statuta lučke uprave,
b) Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Rovinj na Odluku o izmjeni Statuta lučke uprave,

13. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju prijedloga odluke o utvrđivanju cijene jednog obroka / ručka i usluge dostave u stan korisnika i cijene usluge za korisnike koji osobno preuzimaju obrok / ručak iz kuhinje u domovima za starije i nemoćne osobe na kojima osnivačka prava ima Istarska županija,

14. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju prijedloga Rješenja o razrješenju i imenovanju mrtvozornika na području Istarske županije,

15. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju prijedloga raspodjele sredstava za sufinanciranje Programa javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi u Istarskoj županiji za 2009. godinu,

16. Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i pomoći za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva u 2009. godini

17. Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja domova za starije i nemoćne osobe u 2009. godini

18. Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima, načinu financiranja i rasporedu sredstava za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2009. godini

19. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju Popisa prioriteta zdravstvenih ustanova za raspored sredstava decentraliziranih funkcija u 2009. godini,

20. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na odluku Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije o nabavi laboratorijskog parnog sterilizatora,

21. Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul.br. 2389, k.o. Vrsar k.č.br.zgr. 374 u vlasništvu t.d. Lan d.o.o. iz Vrsara, Vidikovac 24.

 

Predsjednik
Poglavarstva Istarske županije
Ivan Jakovčić, v.r.