online research papers for free mla research paper title page help with writing a paper for college help essay introduction anti gmo essays critical literature review example essay fixer online tea cafe business plan writing term papers for anthropology write my papre

 

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN
Klasa: 021-04/08-01/184
Urbroj: 2163/1-01/4-08-1
Pazin, 10. listopada 2008.

Na temelju članka 64. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 9/06 - drugi pročišćeni tekst i 14/06)

SAZIVAM
83. sjednicu Poglavarstva Istarske županije

za utorak, 14. listopada 2008. godine
s početkom u 11,00 sati u prostorijama
Istarske županije u Puli, Flanatička 29

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED

1. Verifikacija Zapisnika sa 81. sjednice Poglavarstva Istarske županije,

2. Informacija o stanju sigurnosti na području Istarske županije u kolovozu 2008. godine,

3. Trgovačko društvo "Cesta" društvo s ograničenom odgovornošću za niskogradnju i proizvodnju građevnog materijala iz Pule,

4.

a) Prijedlog  Zaključka o davanju  suglasnosti Županijskoj upravi za ceste Istarske županije na  potpisivanje Ugovora o javnim radovima na interventnom održavanju županijske ceste Ž 5013, dionica odron Vidaci sa izvođačem radova "Istarske ceste" d.o.o. Pula,
b) Prijedlog  Zaključka o davanju suglasnosti Županijskoj upravi za ceste Istarske županije na potpisivanje Ugovora o javnim radovima na interventnom održavanju lokalne ceste L 50038, dionica potporni zid Brnobići, sa izvođačem radova "Istarske ceste" d.o.o. Pula,
c) Prijedlog  Zaključka o davanju suglasnosti Županijskoj upravi za ceste Istarske županije na potpisivanje Ugovora o javnoj nabavi za uslugu tehničkog projektiranja - Izrada idejnog projekta građevine "St. Pelićeti - Pomer" sa projektantom "Via ing"d.o.o. Pula,

5.

a) Prijedlog  Zaključka o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Umag-Novigrad na Godišnji program rada i razvoja luke i Financijski plan za 2008. godinu,
b) Prijedlog  Zaključka o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Pula na Godišnji program rada i razvoja luke i Financijski plan za 2008. godinu,

6. Prijedlog  Zaključka o sufinanciranju projektnih aktivnosti na izgradnji plovila za gašenje požara, spašavanje i sanaciju onečišćenja na moru,

7. Prijedlog  Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku  o izmjeni Statuta Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije,

8. Prijedlog  Zaključka o sufinanciranju dopunskog obrazovanja pčelara Istre,

9. Prijedlog  Zaključka o sufinanciranju međunarodnog projekta Pro.V.I.C. za 2008. godinu,

10. Prijedlog  Zaključka o davanju suglasnosti na zaključak školskog odbora Turističko-ugostiteljske škole "Antona Štifanića" Poreč o prijenosu vlasništva nekadašnjeg školskog restorana i praktikuma "Galija" na Grad Poreč,

11. Prijedlog Odluke o odabiru ponude za nabavu motornog benzina,

12. Izvješće o izvršenju izdataka nepredviđenih rashoda do visine proračunske zalihe - POZ 173 za razdoblje od 01.01. do 30.09.2008. godine,

13.

a) Prijedlog  Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul. br.413 k.o. Rovinj u naravi stan sagrađen na zgr. k.č.br. 1292, u vlasništvu Lopez Brian Jeffrey iz Šanjolske,C.Garcia Luna 22 PO1 ,Madrid,
b) Prijedlog  Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul. br.8324 k.o. Rovinj u naravi kuća sagrađena na zgr. k.č.br. 393/2 i 393/3, u vlasništvu t.d. Venter &Roux iz Rovinja, Istarska 26,
c) Prijedlog  Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul. br.618 k.o. Rovinj u naravi stan sagrađen na zgr. k.č.br. 1899, u vlasništvu Villardi Francesce iz Rovinja, V. Švalbe 21.

Napomena: Molimo Vas da svoj izostanak opravdate na tel. 372-105 ili 600-173.

Predsjednik
Poglavarstva Istarske županije
Ivan Jakovčić, v.r.