introduction paragraphs for research papers critical thinking college course mcmaster life sci thesis writing a graduate research paper personal statement help medicine dissertation service uk marketing assignment availability code 31 foreign exchange business plan distance learning how to write fiction custompapers

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN
Klasa: 021-04/08-01/169
Urbroj: 2163/1-01/4-08-1
Pazin, 26. rujna 2008.

Na temelju članka 64. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 9/06 - drugi pročišćeni tekst i 14/06)

SAZIVAM
81. sjednicu Poglavarstva Istarske županije

za utorak, 30. rujna 2008. godine
s početkom u 11,00 sati u prostorijama
Istarske županije u Puli, Flanatička 29

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED

1. Verifikacija Zapisnika sa 80. sjednice Poglavarstva Istarske županije,

2. Informacija o stanju sigurnosti na području Istarske županije u kolovozu 2008. godine,

3. Prijedlog Odluke o osnivanju Službeničkog suda Istarske županije,

4. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Službeničkog suda Istarske županije,

5. Plan gospodarenja otpadom Istarske županije do 2015. godine,

6. Prijedlog Zaključka o broju i visini studentskih stipendija u akademskoj godini 2008/09.

7.

a) Prijedlog Zaključka o sufinanciranju uređenja Zdravstvene stanice u naselju Barban
b) Prijedlog Zaključka o sufinanciranju obnove crkve Sv. Mihovila u Novoj Vasi, Općina Brtonigla
c) Prijedlog Zaključka o sufinanciranju adaptacije Vatrogasnog doma Brljafi u Općini Gračišće
d) Prijedlog Zaključka o sufinanciranju sanacije krova župne crkve u Završju, Općina Grožnjan
e) Prijedlog Zaključka o sufinanciranju asfaltiranja nerazvrstanih cesta na području Općine Karojba
f) Prijedlog Zaključka o sufinanciranju rekonstrukcije zgrade Spomen doma u Brgudcu, Općina Lanišće
g) Prijedlog Zaključka o sufinanciranju sanacije donjeg groblja u naselju Motovun
h) Prijedlog Zaključka o sufinanciranju sanacije zvonika i stepeništa župne crkve u naselju Oprtalj
i) Prijedlog Zaključka o sufinanciranju izgradnje vodoopskrbe Općini Pićan
j) Prijedlog Zaključka o sufinanciranju asfaltiranja nerazvrstanih cesta na području Općine Sveta Nedelja
k) Prijedlog Zaključka o sufinanciranju obnove župne crkve Sv. Petra i Pavla u naselju Kringa, Općina Tinjan

8.

a)  Prijedlog Zaključka o sufinanciranju izgradnje Poduzetničke zone Barban u Općini Barban,
b) Prijedlog Zaključka o sufinanciranju izgradnje Poduzetničke zone Labinci u Općini Kaštelir - Labinci
c) Prijedlog Zaključka o sufinanciranju izgradnje Poduzetničke zone Vinež u Gradu Labinu
d) Prijedlog Zaključka o sufinanciranju izgradnje Poduzetničke zone Lupoglav u Općini Lupoglav
e) Prijedlog Zaključka o sufinanciranju izgradnje Poduzetničke zone Ciburi u Gradu Pazinu
f) Prijedlog Zaključka o sufinanciranju izgradnje Poduzetničke zone Pićan - jug u Općini Pićan
g) Prijedlog Zaključka o sufinanciranju izgradnje Poduzetničke zone Nedešćina u Općini Sveta Nedelja
h) Prijedlog Zaključka o sufinanciranju izgradnje Poduzetničke zone Bibići u Općini Svetvinčenat
i) Prijedlog Zaključka o sufinanciranju izgradnje Poduzetničke zone Žminj u Općini Žminj,

9. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Upravnog vijeća Lučke uprave Poreč,

10. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta zdravstvene ustanove Istarski domovi zdravlja,

11. Prijedlog zaključka o utvrđivanju prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na odluku Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe "Alfredo Štiglić" Pula o odabiru ponuditelja za izvođenje građevinskih i obrtničkih radova na uređenju "Centra pojačane skrbi za oboljele od Alzheimerove demencije i demencije sa savjetovalištem",

12. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o raspisivanju natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora zdravstvene ustanove Istarski domovi zdravlja, Ispostava "dr. Lino Peršić" Labin, i utvrđivanje elemenata natječaja,

13. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o raspisivanju natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora zdravstvene ustanove Istarski domovi zdravlja, Ispostava "dr. Lino Peršić" Labin na lokaciji Rabac, Obala Maršala Tita bb., i utvrđivanje elemenata natječaja,

14. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na odluku Upravnog vijeća Bolnice za ortopediju i rehabilitaciju "prim. dr. Martin Horvat" Rovinj o odabiru ponuditelja za izvođenje radova na sigurnosnom podupiranju odnosno sanaciji bazena,

15. Prethodno mišljenje o izdvajanju dijela šumskog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na k.č. 8478/2 k.o. Rovinj iz šumskogospodarskog područja za izgradnju novog hotela LONE u Rovinju,

16. Prijedlog Zaključka o sufinanciranju troškova  Udruge vinogradara i vinara Istre "VINISTRA" za provedbu sustava dodjele oznake IQ za vino Malvazija Istarska,

17. Prijedlog Zaključka o verifikaciji šteta izazvanih jakom tučom i pijavicama na području sjeverozapadnog dijela Istarske županije u 2008. godini,

18. Prijedlog Rješenja  o imenovanju odgovornih osoba za inplementaciju projekta R.E.D.D.  H.I.L.L.

19.

a) Prijedlog Odluke o početku postupka javne nabave za nabavu usluge izrade dejnog i glavnog projekta za zgradu "Admiraliteta" u Puli,
b) Prijedlog Odluke o početku postupka javne nabave za nabavu usluge osiguranja od nesreća i zdravstveno osiguranje,
c) Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu knjigoveške usluge i usluge završne obrade,
d) Prijedlog Odluke o početku postupka javne nabave za izradu i montažu čeličnih mostova na trasi Parenzana - mostovi Završje,

20.

a) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul. br.529 k.o. Rovinj u naravi kuća sagrađena na zgr. k.č.br. 1759, u vlasništvu Drandić Borisa iz Zagreba, Sv.Matej 56,
b) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretnine k.č.br. 940/10 i 940/11 sve k.o. Gradina u vlasništvu Kazalac Atilia iz Rovinja, Ribarski prolaz 12a

Napomena: Molimo Vas da svoj izostanak opravdate na tel. 372-105 ili 600-173.

 

Predsjednik
Poglavarstva Istarske županije
Ivan Jakovčić, v.r.