dissociative identity disorder research paper phd cover letter cv best writing paper for fountain pens help writing research paper sociology research proposal topics what ll be not called plagiarism in research paper adhd and homework help

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN
Klasa: 021-04/08-01/145
Urbroj: 2163/1-01/4-08-1
Pazin, 29. srpnja 2008.

Na temelju članka 64. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 9/06 - drugi pročišćeni tekst i 14/06) i članka 49a Izmjena i dopuna Poslovnika Županijskog poglavarstva Istarske županije

SAZIVAM
77. sjednicu Poglavarstva Istarske županije (telefonska)

za utorak, 29. srpnja 2008. godine
s početkom u 13,00 sati - telefonskim putem
Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED

Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Školskog odbora Srednje škole Zvane Črnja Rovinj - Scuola Media superiore Zvane Črnja Rovigno

Prijedlog Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku Školskog odbora Talijanske srednje škole Rovinj - Scuola Media superiore italiana Rovigno.

 

Predsjednik
Poglavarstva Istarske županije
Ivan Jakovčić, v.r.