business writing services company e-commerce business plan i forgot to do my homework in japanese citation of doctoral dissertation how to critique creative writing common app essay 2013 essay help site analytical chemistry phd thesis hollins mfa creative writing

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN
Klasa: 021-04/08-01/131
Urbroj: 2163/1-01/8-08-1
Pazin, 11. srpnja 2008.

Na temelju članka 64. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 9/06 - drugi pročišćeni tekst i 14/06) 

S A Z I V A M
75. sjednicu Poglavarstva Istarske županije

za utorak, 15. srpnja 2008. godine
s početkom u 12,00 sati - u prostoru
Istarske županije u Puli, Flanatička 29

Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I  R E D

1. Informacija o stanju sigurnosti na području Istarske županije u svibnju 2008. godine,

2. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća Županijskog povjerenstva za suzbijanje zlouporabe opojnih droga u 2007. godini,

3.

a) Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Poreč na Godišnji program rada i razvoja luke i Financijski plan za 2008. godinu,
b) Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Rabac na Godišnji program rada i razvoja luke i Financijski plan za 2008. godinu,
c) Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Rovinj na Godišnji program rada i razvoja luke i Financijski plan za 2008. godinu,

4. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na odluku Upravnog vijeća zdravstvene ustanove Istarski domovi zdravlja,

5. Prijedlog Zaključka o osnivanju Povjerenstva za prikupljanje i ocjenu projekata koji će se financirati sredstvima Fonda za regionalni razvoj Republike Hrvatske u 2008. godini,

6. Prijedlog Zaključka o isplati financijskih sredstava namijenjenih poticanju uzgoja Istarskog goveda u 2008. godini,

7. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na raspisivanje natječaja za edukaciju i stručno usavršavanje studenata u Uredu Instituta regija Europe (IRE) u Salzburgu,

8. Promjena naziva Srednje škole - Scuola media superiore "Leonardo da Vinci" u Bujama,

9. Odluka o dopuni Odluke o osnivanju glavnog tima  i radne grupe te radnih timova za izradu prijedloga kulturne strategije Istarske županije,

10. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Upravnog odjela za prostorno uređenje i gradnju Istarske županije,

11. Prijedlog Zaključka u sudskom postupku tužiteljice Matejčić Marte iz Rovinja, Bolnica bb radi utvrđivanja i donošenja presude koja u cijelosti nadomješta ugovor o kupoprodaji stana,

12.

a) Prijedlog Odluke o početku postupka javne nabave za nabavu motornog benzina,
b) Prijedlog Odluke o početku postupka javne nabave za nabavu usluge popravaka i održavanja automobila,
c) Prijedlog Odluke o početku postupka javne nabave za nabavu usluge programiranja programske opreme (softvera) i usluge savjetovanja o programskoj opremi (softveru),
d) Prijedlog Odluke o početku postupka javne nabave za nabavu knjigoveške usluge i usluge završne obrade,
e) Prijedlog Odluke o početku postupka javne nabave za nabavu usluge tiskanja novina,
f) Prijedlog Odluke o početku postupka javne nabave - Dijelovi, pribor  i potrepštine za računala (toneri)

13.

a) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretnine upisane u zk.ul. br.3720 i 584 k.o. Rovinj k.č.br.zgr.1757 i 1740 u vlasništvu Sanje Boltek Nemšić iz Zagreba , Mlinovi 184,
b) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul. br.176 k.o. Rovinj k.č.br.zgr.645 u vlasništvu Elkenhans Mare iz Županje, Trg Hrvatskih velikana 76,
c) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul. br.273 k.o. Rovinj k.č.br.zgr.930 u vlasništvu Melbourne Alex iz Engleske, Nolverton Cottage 2, Parkstreet, Dunster,Somerset TA 24 BSR,
d) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu k.č.br. 1378, upisanu u zk.ul.br.471 k.o. Dolenja Vas, u naravi pašnjak površine 25.986 m2 u vlasništvu Kancijanić Marije iz Opatije, M.Tita 103.

Napomena: Molimo Vas da svoj izostanak opravdate na tel. 372-105 ili 600-173.

 

Predsjednik
Poglavarstva Istarske županije
Ivan Jakovčić, v.r.