homework help thesaurus article writers cite dissertation college writing service best custom paper free creative writing class mac business plan business plan buy to let help homework project science

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN

Klasa: 021-04/08-01/119
Urbroj: 2163/1-01/8-08-1
Pazin, 24. lipnja 2008.

Na temelju članka 64. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 9/06 - drugi pročišćeni tekst i 14/06) i članka 49a Izmjena i dopuna Poslovnika županijskog poglavarstva Istarske županije

S A Z I V A M
73. sjednicu Poglavarstva Istarske županije (telefonska)

za utorak, 24. lipnja 2008. godine
s početkom u 10,00 sati - telefonskim putem

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED

1.

a) Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za 2008. godinu,
b) Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova za 2008. godinu

 

Predsjednik
Poglavarstva Istarske županije
Ivan Jakovčić, v.r.