big y homework helper facilities management business plan inverse variation homework help professional writing network denver creative writing phd dissertation services in uk first mean girls essay

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN
Klasa: 021-04/08-01/110
Urbroj: 2163/1-01/8-08-1
Pazin, 20. lipnja 2008.

Na temelju članka 64. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 9/06 - drugi pročišćeni tekst i 14/06)

S A Z I V A M
72. sjednicu Poglavarstva Istarske županije (tematska)

za ponedjeljak, 23. lipnja 2008. godine
s početkom u 11,00 sati u prostoru
Sveučilišta "Juraj Dobrila" u Puli

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED

1. Projekta Istra znanja - L'Istria del sapere:

Napomena: Molimo Vas da svoj izostanak opravdate na tel. 372-105 ili 600-173.

 

Predsjednik
Poglavarstva Istarske županije
Ivan Jakovčić, v.r.