image restoration phd thesis definition of creative writing cost of proofreading dissertation essay writing scholarships daad scholarship for master thesis research papers yellow wallpaper citation bib top quality essays

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN
Klasa: 021-04/08-01/84
Urbroj: 2163/1-01/8-08-1
Pazin, 17. travnja 2008.

Na temelju članka 64. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 9/06 - drugi pročišćeni tekst i 14/06)

S A Z I V A M
67. sjednicu Poglavarstva Istarske županije

za utorak, 22. travnja 2008. godine
s početkom u 11,00 sati u prostoru
Istarske županije u Puli, Flanatička 29

Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I   R E D

1.

a) Verifikacija Zapisnika sa 65. sjednice Poglavarstva Istarske županije,
b) Verifikacija Zapisnika sa 66. sjednice Poglavarstva Istarske županije (telefonska),

2. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Plana operativne provedbe programa aktivnosti Vlade RH u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku za područje Istarske županije za 2008. godinu,

3. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju informacije o financijskom poslovanju zdravstvenih ustanova u vlasništvu Istarske županije za 2007. godinu,

4. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju informacije o financijskom poslovanju u 2007. godini domova za starije i nemoćne osobe na kojima  osnivačka prava ima Istarska županija,

5. Prijedlog Zaključka o sufinanciranju radova podizanja zvona, elektrifikacije i postavljanja sata na zvoniku crkve u Draguću na području Općine Cerovlje,

6. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja rekonstrukcije i prenamjene građevinskog sklopa Kino-Mirna-Osnovna glazbena škola u Pazinu za potrebe Skupštine Istarske županije,

7. Prijedlog odluke o raspisivanju javnog natječaja za davanje koncesije za obavljanje javnog prijevoza u linijskom obalnom pomorskom prometu na županijskoj sezonskoj brodskoj liniji Pula-Fažana-Rovinj,

8. Izvješće o prihodima i rashodima "Vinistra" Poreč 2007. godine i Prijedlog Programa "Vinistra" Poreč 2008. godine,

9. Prijedlog Rješenja o  imenovanju članova Upravnog vijeća Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim vrijednostima na području Istarske županije "Natura Histrica",

10. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem ustroju Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu i sport Istarske županije,

11. Prijedlog Odluke o odabiru za nabavu usluge najma osobnih automobila,

12.

a) Prijedlog Odluke o početku postupka javne nabave za nabavu usluge izrade dokumentacije i provođenje nadzora za investicijsko održavanje osnovnih škola Istarske županije u 2008. godini,
b) Prijedlog Odluke o početku postupka javne nabave za nabavu usluge izrade dokumentacije i provođenje nadzora za investicijsko održavanje srednjih škola i učeničkih domova Istarske županije u 2008. godini,

13.

a) Prijedlog Odluke o osnivanju Evaluacijske komisije za pripremu i provedbu postupka nabave za izradu studije u projektu "R.O.S.A.",
b) Prijedlog Odluke o osnivanju Evaluacijske komisije za pripremu i provedbu postupka nabave za dizajn i print  studije "Sajmovi na istočnom dijelu Jadrana" u projektu  "R.O.S.A.",

14.

a) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretnine upisane u zk.ul. br.271 k.o. Sv. Petar u šumi, k.č.br.3350 (vrt), 3357 (livada);3358(livada); 3360( livada) i 3361( oranica) ukupne površine 19.386 m? u suvlasništvu Ane Medančić iz Pule, Rizzieva 32; Zgrablić Maria, Zgrablić Gracijele , Zgrablić Lučana svi iz Rovinja , Lamanova 5, Giorgis Maria i Giorgis Giuliane iz Rovinja , Garzotto,
b) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul. br.650  k.o. Gračišće k.č.br.zgr.15/1u naravi kuća u suvlasništvu Paule Jakus r. Poldrugovac pok. Ivana iz Pazina, P. Budičin 4; Sabine Bilić r. Poldrugovac pok. Ivana iz Pazina, Bratstva i jedinstva 9; Branka Aničić pok. Atilia iz Gračišća,Gračišće 19; Mirjane Benazić r. Aničić iz Pazina, J. Dobrile 7; Ariele Celić r. Aničić pok. Atilia iz Tupljaka, Tončetići 2 ; Brune Jelenković r. Aničić pok. Atilia iz Umaga , Garibaldi 8, i Marije Roce r. Aničić pok. Atilia iz Pazina , Gortanov brijeg 36,
c) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul. br.3638 k.o. Rovinj k.č.br.zgr.1711 i 1712 u vlasništvu Šumaher Helene iz Rovinja, Trevisol 48.
d) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul. br. 522 k.o. Rovinj k.č.br.zgr.1553 i 1556 u vlasništvu Čaki Ester iz Rovinja , Cronache 3,
e) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul. br.4589 k.o. Rovinj k.č.br.zgr.73/2 u vlasništvu Lazarić Nadie iz Rovinja , Carera 57 ,
f) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul. br.649 k.o. Motovun k.č.br.zgr.162 u suvlasništvu Dženopoljac Goroslave iz Srbije , Beograd, Marka Čelebonovića 43A/24;Dženopoljac Vladimira iz Srbije, Beograd,Splitska 3 i Dženopoljac Ljiljane iz Srbije , Beograd , Gospodara Vučića 182/I ,

Napomena:  
Molimo Vas da svoj izostanak opravdate na tel. 372-105 ili 600-173.

 

Predsjednik
Poglavarstva Istarske županije
Ivan Jakovčić, v.r.