economics econometrics homework help master thesis recruitment research papers data mining sample of vision statement for a business plan aqa science online homework login masters thesis executive summary pay for research paper homework help go.hrw.com homework help for dyslexic students college essay admissions

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN
Klasa: 021-04/08-01/56
Urbroj: 2163/1-01/8-08-1
Pazin, 14. ožujka 2008.

Na temelju članka 64. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 9/06 - drugi pročišćeni tekst i 14/06)

S A Z I V A M
63. sjednicu Poglavarstva Istarske županije

za utorak, 18. ožujka 2008. godine
s početkom u 11,00 sati u prostoru
Istarska županije u Puli, Flanatička29

Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I    R E D

1. Verifikacija Zapisnika sa 62. sjednice Poglavarstva Istarske županije,

2. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Informacije o realizaciji Programa građenja i održavanja javnih cesta (državnih)  u Istarskoj županiji 2005. - 2008.,

3. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Programa građenja i održavanja javnih cesta (autocesta i državnih)  u Istarskoj županiji  2009. - 2012.,

4. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Prijedloga za izmjene i dopune razvrstavanja (prekategorizacije) županijskih cesta na području Istarske županije u državne ceste

5. Konačni prijedlog Prostornog Plana Područja Posebnih obilježja (PPPPO) Donji Kamenjak i medulinski arhipelag za ponovljenu javnu raspravu,

6. Prijedlog Odluke o javnom prikupljanju ponuda za davanje koncesija na pomorskom dobru - morskim plažama,

7. Prijedlog Rješenja o izmjeni Rješenja o  osnivanju Stručnog tijela za utvrđivanje uvjeta za uređenje plaža,

8. Prijedlog Odluke o izmjenama I dopunama Odluke o utvrđivanju materijalnih prava stažista Ureda Istarske županije u Bruxellesu,

9. Prijedlog Odluke o povećanju naknade za sudionike programa Eurodyssee tijekom boravka u Istarskoj županiji,

10. Prijedlog Rješenja o imenovanju predstavnika za sustav upravljanja kvalitetom po normi ISO 9001:2000,

11. Prijedlog Rješenja o imenovanju  privremenog ravnatelja Zavoda za prostorno uređenje Istarske županije - javna ustanova,

12.

a) Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Poreč na Odluku o izmjeni Statuta lučke uprave,
b) Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Pula na Odluku o izmjeni Statuta lučke uprave,
c) Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Rabac na Odluku o izmjeni Statuta lučke uprave,
d) Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Rovinj na Odluku o izmjeni Statuta lučke uprave,
e) Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Umag-Novigrad na Odluku o izmjeni Statuta lučke uprave,

13.

a) Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Pula na Odluku o izmjeni Pravilnik o unutarnjem ustroju i sustavnom razvrstaju radnih mjesta s izmjenama i dopunama (sistematizacija),
b) Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Rovinj na Pravilnik o unutarnjem ustroju i sustavnom razvrstaju radnih mjesta (sistematizacija), 

14. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu Istarske županije,

15. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti za zaduživanje društva Plinara d.oo. Pula,

16. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Ugovora o izvansudskoj nagodbi u predmetu Poslovni broj IP-221/07 kod Trgovačkog suda u Pazinu,

17. Izvješće o izvršenju izdataka nepredviđenih rashoda do visine proračunske zalihe - POZ 173 za razdoblje od 01.01. do 29.02.2008. godine,

18.

a) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul. br.1404 k.o. Gračišće  zgr.k.č.br. 103/3 u vlasništvu Nerea Salamon iz Pule, Vidikovac 7,
b) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul. br.8062 k.o. Rovinj  k.č.br.zgr.1006  u vlasništvu Dugandžić Vlatka iz Rovinja ,Carera 23
c) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul. br.29 k.o. Rovinj  k.č.br.zgr.32  u vlasništvu Dijanošić Branka iz Ludbrega , Vinograda L. 82
d) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul. br.5171 k.o. Rovinj  k.č.br.zgr.1936  u suvlasništvu Sandalj Sanje iz Zagreba, IV Cvjetno naselje 4 i Sandalj Nenada iz Zagreba, Stolačka 23,
e) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul. br.314 k.o. Rovinj  k.č.br.zgr.1060;1061 i 1062 u vlasništvu Malusa' Riccarda iz Rovinja , Arsenale 1

Napomena: Molimo Vas da svoj izostanak opravdate na na tel. 372-101 ili 600-173

 

Župan Istarske županije
Ivan Jakovčić, v.r.