scholarship essay for business administration homework help with statistics dissertation procurement write my college admissions essay homeworkhelp victorians homework help go.hrw.com dissertation services uk outline

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN
Klasa: 021-04/08-01/36
Urbroj: 2163/1-01/8-08-1
Pazin, 8. veljače 2008.

Na temelju članka 64. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 9/06 - drugi pročišćeni tekst i 14/06)

S A Z I V A M
61. sjednicu Poglavarstva Istarske županije

za utorak, 12. veljače 2008. godine
s početkom u 11,00 sati u prostoru
Istarska županije u Puli, Flanatička29

Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I    R E D

1. Verifikacija Zapisnika sa 60. sjednice Poglavarstva Istarske županije,

2. Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustanovljenju Zajedničkih lovišta u Istarskoj županiji,

3. Prijedlog zaključka sa Nacrtom Odluke o  povjeravanju poslova  izdavanja akata vezanih za gradnju iz članka 26. stavka 2. Zakona o prostornom uređenju i gradnji ("Narodne novine" br. 76/07),

4. Informacija o turističkoj sezoni u Istarskoj županiji za period od 01. - 12. 2007“,

5.

a) Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Pula na Ugovor o dobavi i dopremi kamenih blokova za izradu školjere lukobrana u luci Fažana sa tvrtkom "Kamen" d.d. iz Pazina,
b) Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Umag-Novigrad na potpisivanje Ugovora o izvođenju radova na sanaciji i redovnom održavanju na području Lučke uprave Umag-Novigrad sa izvođačem radova " d.o.o. iz Rijeke,Hidroinžinjering" 

6. Prijedlog Zaključka o donaciji financijskih sredstava Lipić Sunčici za kupnju lijeka Sunibtinib,

7. Izvješće o izvršenju izdataka nepredviđenih rashoda do visine proračunske zalihe - POZ 173 za razdoblje od 01.01. do 31.01.2008. godine,

8.

a) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul. br.645 k.o. Rovinj  zgr.k.č.br.1972 i 1973 u suvlasništvu Nadie Čekić iz Rovinja , A.Motovunjanina 11 i Corrada Giuricin iz Rovinja , Sv. Križa 7,
b) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul. br.244 k.o. Rovinj  zgr.k.č.br.840 u vlasništvu Snežane Đunisić iz Rovinja , A.Ferri 18

Napomena: Molimo Vas da svoj izostanak opravdate na na tel. 372-101 ili 600-173

 

Župan Istarske županije
Ivan Jakovčić, v.r.