homework help thesaurus conclusion for compare and contrast essay dissertation philosophie hegel ghostwriter erfahrung http essay writing service co uk reviews which essay writing service is the best in uk

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN
Klasa: 021-04/07-01/197
Urbroj: 2163/1-01/8-07-1
Pazin, 5. prosinca 2007.

Na temelju članka 64. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 9/06 - drugi pročišćeni tekst i 14/06) i članka 49 a Izmjena i dopuna Poslovnika županijskog poglavarstva Istarske županije

S A Z I V A M
57. sjednicu Poglavarstva Istarske županije

za petak, 07. prosinca 2007. godine
s početkom u 11,00 sati u prostoru
Istarska županije u Puli, Flanatička29

Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I    R E D

1.

a) Verifikacija Zapisnika sa 54. sjednice Poglavarstva Istarske županije,
b) Verifikacija Zapisnika sa 55. sjednice Poglavarstva Istarske županije,
c) Verifikacija Zapisnika sa 56. sjednice Poglavarstva Istarske županije (telefonska),

2. Informacija o stanju sigurnosti na području Istarske županije u listopadu 2007. godine,

3.

a) Konačni prijedlog Proračuna Istarske županije za 2008. godinu,
b) Konačni prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Istarske županije za 2008. godinu,
c) Konačni prijedlog Projekcije Proračuna Istarske županije za 2008., 2009. i 2010. godinu,

4. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju nacrta i utvrđivanju prijedloga Programa javnih potreba u kulturi za 2008. godinu,

5. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju nacrta i utvrđivanju prijedloga Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi za 2007.godinu,

6. Druge Izmjene i dopune Proračuna Istarske županije za 2007. godinu,

7.

a) Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o prihvaćanju Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatnih ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih i srednjih škola Istarske županije za 2007. godinu (Izmjene Plana kapitalnih ulaganja u OŠ i SŠ za 2007.godinu,
b) Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o prihvaćanju Plana rashoda za nabavu materijala, dijelova i usluga tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola Istarske županije za 2007. godinu - utvrđivanje prijedloga,
c) Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o prihvaćanju Plana rashoda za nabavu materijala, dijelova i usluga tekućeg i investicijskog održavanja srednjih škola i učeničkih domova Istarske županije za 2007. godinu - utvrđivanje prijedloga,

8.

a) Plan poslovanja društva AZRRI - Agencija za ruralni razvoj Istre d.o.o. Pazin, za 2008. godinu s Nacrtom Odluke
b) Financijski plan poslovanja Društva AZRRI - Agencija za ruralni razvoj Istre d.o.o. Pazin, za 2008. godinu s Nacrtom Odluke
c) Plan nabave Društva AZRRI - Agencija za ruralni razvoj Istre d.o.o. Pazin, za 2008. godinu s Nacrtom Odluke,

9. Prijedlog Zaključka o davanju prethodnog mišljenja na Prijedlog Plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2008. godinu Županijske uprave za ceste Istarske županije,

10. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na prijenos koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja ribarskih luka "Santa Marina" i "Tarska uvala",

11. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Upravnog odjela za prostorno uređenje i gradnju,

12. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća zdravstvene ustanove Istarski domovi zdravlja,

13. Prijedlog Odluke o preuzimanju osnivačkih prava nad OŠ Tar - Vabriga - Scuola elementare Torre - Abrega od Grada Poreča,

14. Prijedlog izmjene Zaključka o broju i visini stipendija,

15. Prijedlog Odluke o vrednovanju radnih mjesta dužnosnika i djelatnika u tijelima Istarske županije,

16.

a) Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluge održavanja programskih, proračunskih i poreznih aplikacija,
b) Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme Istarske županije,
c) Prijedlog Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave školske opreme za osnovne škole,
d) Prijedlog Odluke Besenghijeva 1 (za smještaj Glazbene škole I.M.Ronjgova Pula), o izmjeni Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za provedbu postupka nabave radova na uređenju prostora Uljanika d.o.o. Pula -
e) Prijedlog Zaključka o izmjeni Zaključka o financiranju izrade tehničke dokumentacije za rekonstrukciju i dogradnju Medicinske škole Pula i Glazbene škole I.M.Ronjgova Pula,
f) Prijedlog Odluke o poništenju nadmetanja za ustupanje radova na trasi Parenzane,
g) Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za izvođenje Usluge nadzora na trasi Parenzane,
h) Prijedlog Odluke o imenovanju stručnog povjerenstva za provedbu postupka nabave za ustupanje radova na trasi Parenzane,
i) Prijedlog Odluke o imenovanju stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave za ustupanje radova izrade i postavljanja ograde na vijaduktima Parenzane.

Napomena: Molimo Vas da svoj izostanak opravdate na na tel. 372-101 ili 600-173

 

Župan Istarske županije
Ivan Jakovčić, v.r.