phd thesis housing paraphrasing help professional term paper writers corporate social responsibility dissertation proposal custom harvesting business plan dissertation journal publication for writers of term papers theses online friendship essay business plans inc custom english essays

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN
Klasa: 021-04/07-01/174
Urbroj: 2163/1-01/8-07-1
Pazin, 15. listopada 2007.

Na temelju čl. 64. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 9/06 - drugi pročišćeni tekst i 14/06)

S A Z I V A M
52. sjednicu Poglavarstva Istarske županije

za ponedjeljak, 15. listopada 2007. godine
s početkom u 11,00 sati u prostoru
Istarske županije u Puli, Flanatička 29

Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I   R E D

1. Prijedlog Zaključka o raspodjeli sredstava iz Proračuna Istarske županije za kapitalne potpore Općini Svetvinčenat u 2007. godini. 

 

Župan Istarske županije
Ivan Jakovčić, v.r.