corporate business plans homework ate my dog dissertation on mkultra nursing research thesis work health and safety training courses ahed dissertation usd oleanna research paper top custom essays cisco network admission control implementation resume

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN
Klasa: 021-04/07-01/157
Urbroj: 2163/1-01/8-07-1
Pazin, 14. rujna 2007.

Na temelju čl. 64. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 9/06 - drugi pročišćeni tekst i 14/06)

S A Z I V A M
50. sjednicu Poglavarstva Istarske županije

za utorak, 18. rujna 2007. godine
s početkom u 11,00 sati u prostoru
Istarske županije u Puli, Flanatička 29

Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I   R E D

1. Prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana Istarske županije,

2. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o ustroju i djelokrugu upravnih tijela Istarske županije,

3.

a) Zaključak o broju i visini studentskih stipendija u akademskoj godini 2007/08.
b) Zaključak o broju i visini potpora za poslijediplomski studij za 2007. godini,

4. Prijedlog Odluke o upućivanju službenika na rad u inozemstvo,

5. Prijedlog zaključka o imenovanju člana Povjerenstva za suradnju civilnog i javnog sektora Skupštine Istarske županije,

6. Prijedlog Odluke o dodjeli koncesije za izgradnju distributivnog sustava i distribuciju plina: Kršan - Pićan,

7.

a) Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Županijskoj upravi za ceste Istarske županije na potpisivanje Ugovora o izvođenju radova na izvanrednom održavanju županijske ceste Ž 5075, dionica Sv. Petar u Šumi - Tinjan sa izvođačem radova "Cesta" d.o.o. Pula,
b) Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Županijskoj upravi za ceste Istarske županije na potpisivanje V. Aneksa Ugovora o izvođenju radova na izvanrednom održavanju županijske ceste 5007 dionice Karojba Most - Motovun sa izvođačem radova "Cesta" d.o.o Pula,

8.

a) Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Poreč na Pravilnik o unutarnjem ustroju i sustavnom razvrstaju radnih mjesta,
b) Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Rabac na drugu izmjenu Financijskog plana za 2007. godinu,

9. Prijedlog Odluke o odabiru ponude izravnim ugovaranjem za nabavu grafičkih i tiskarskih usluga ("Službene novine Istarske županije"),

10. Prijedlog Odluke o poništenju javnog nadmetanja za nabavu usluga organiziranog prijevoza učenika osnovnih škola Istarske županije (po grupama - područjima),

11. Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul. br.174  k.o. Rovinj  zgr.k.č. 642 u naravi stan, u vlasništvu  Ćosić Iris iz Rovinja , A.Ferri 58.

Napomena: Molimo Vas da svoj izostanak opravdate na tel. 372-101 ili 600-173 ili 600-160.

 

Župan Istarske županije
Ivan Jakovčić, v.r.