dissertation economique plan business plan template startup how to write an admission essay 3 paragraph congratulations on your new assignment master thesis expertise do my university assignment for me phd creative writing online custom university admission essay harvard resume writing experts education section

 REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN
Klasa: 021-04/07-01/154
Urbroj: 2163/1-01/8-07-1
Pazin, 17. kolovoza 2007.

Na temelju čl. 64. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 9/06 - drugi pročišćeni tekst i 14/06)

S A Z I V A M
48. sjednicu Poglavarstva Istarske županije

za utorak, 21. kolovoza 2007. godine
s početkom u 11,00 sati u prostoru
Istarske županije u Puli, Flanatička 29

Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I   R E D

1. Verifikacija Zapisnika sa 47. sjednice Poglavarstva Istarske županije,

2. Informacija o stanju sigurnosti na području Istarske županije u lipnju 2007. godini,

3. Godišnji Izvještaj o praćenju onečišćenja zraka na području Istarske županije za 2006. godinu,

4. Kakvoća prirodnih resursa voda uključenih u vodoopskrbu u Istarskoj županiji u 2006. godini,

5. Prijedlog Odluke o Četvrtim Izmjenama i dopunama plana nabave Istarske županije za 2007. godinu,

6. Prijedlog Zaključka o isplati financijskih sredstava namijenjenih poticanju programa razvoja lovstva u Istarskoj županiji, za 2007. godinu,

7. Prijedlog Zaključka o objavi postupka  Javnog natječaja za davanje koncesije za izgradnju distributivnog sustava i distribuciju plina: Kršan- Pićan,

8. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Poreč na potpisivanje Ugovora o izradi Studije dugoročnog razvoja luke Poreč,

9. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku OŠ Fažana o davanju u zakup školskog maslinika,

10. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku UV Istarskih domova zdravlja o odabiru najpovoljnije ponude za izvođenje radova na zgradi stomatologije ispostave Pula,

11. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju prijedloga rješenja o izmjenama rješenja o imenovanju članova Upravnih vijeća u domovima za starije i nemoćne osobe nad kojima osnivačka prava ima Istarska županija,

12. Prijedlog zaključka o utvrđivanju prijedloga

a) Rješenja o razrješenju člana Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe Raša,
b) Rješenja o imenovanju člana Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe Raša,

13. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju prijedloga

a) Rješenja o razrješenju člana Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe "Alfredo Štiglić" Pula,
b) Rješenja o imenovanju člana Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe "Alfredo Štiglić" Pula,

14. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe "Domenico Pergolis", Rovinj o odabiru najpovoljnije ponude za izvođenje radova rekonstrukcije dijela stare zgrade Doma zbog ugradnje dizala,

15.

a) Prijedlog Odluke o poništenju postupka javnog nadmetanja za ustupanje radova na rekonstrukciji elektroinstalacija u Talijanskoj srednjoj školi Rovinj (II. faza),
b) Prijedlog Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave za ustupanje radova na rekonstrukciji elektroinstalacija u Talijanskoj srednjoj školi Rovinj (II. faza),

16.

a) Prijedlog Zaključka Casale 17,
o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul. br.2626 k.o. Rovinj  zgr. k.č.1537, u vlasništvu Rubbi Antonia iz Rovinja-b) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul. br.7267 k.o. Rovinj  zgr. k.č.2019;2021;2022 i 2023, u vlasništvu Baus Petera iz Ljubljane - Idriska 19,
c) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul. br.413 k.o. Rovinj  zgr. k.č.1292, u vlasništvu Balić Dragana iz Zagreba , Martićeva 40.

Napomena: Molimo Vas da svoj izostanak opravdate na tel. 372-101 ili 600-173 ili 600-160.

 

Župan Istarske županije
Ivan Jakovčić, v.r.