weekend homework sites to pay for hoework assignents how to write a high school application essay critical business plan what to include writing essay introductions facilities management business plan nursing personal statement help with college english essays homework help for dyslexic students

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJAŽUPAN
Klasa: 021-04/07-01/104
Urbroj: 2163/1-01/8-07-1
Pazin, 11. lipnja 2007.

Na temelju čl. 64. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 9/06 - drugi pročišćeni tekst)

S A Z I V A M
44. sjednicu Poglavarstva Istarske županije

za srijedu, 13. lipnja 2007. godine
s početkom u 11,00 sati u prostoru
Istarske županije u Puli, Flanatička 29

Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I    R E D

1. Verifikacija Zapisnika sa 43. sjednice Poglavarstva Istarske županije,

2. Ekološka poljoprivreda u Istarskoj županiji

I Provedbeno Izvješće za period 1990. - 2006.
II Perspektive i planovi razvoja za period 2007. - 2013.

3.

a) Prijedlog  Zaključka o davanju suglasnosti Županijskoj upravi za ceste Istarske županije na potpisivanje Ugovora o izvođenju radova na izvanrednom održavanju županijske ceste Ž 5134 dionica Šišanska ulica sa izvođačem radova "Istarske ceste" d.o.o. Pula,
b) Prijedlog  Zaključka o davanju suglasnosti Županijskoj upravi za ceste Istarske županije na potpisivanje Ugovora o usluzi održavanja i nadogradnje informacijskog sustava Županijske uprave za ceste Istarske županije,

4. Prijedlog  Zaključka s obrazloženjem o podnošenju  zahtjeva Agenciji (HERA) za odobrenje za izuzeće stavka 5. članka 15.  Zakona o tržištu plina (NN br. 40/07) radi davanja koncesije za izgradnju distribucijskog sustava MRS Kršan - PMRS Pićan-jug i distribuciju plina,

5. Prijedlog  Zaključka o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Umag-Novigrad na potpisivanje Ugovora o izvođenju radova na popločenju dijela operativne obale u luci Umag sa izvođačem radova "CATENA" d.o.o. iz Umaga,

6. Prijedlog  Zaključka o prihvaćanju Izvješća o ostvarenju godišnjeg programa rada i Financijskog izvještaja o radu  za 2006. godinu Javne  ustanove "Natura Histrica",

7. Prijedlog  Zaključka o izmjenama elemenata natječaja za poslovni prostor u Rapcu,

8. Prijedlog  Zaključka o imenovanju Povjerenstva za realizaciju projekta "Kuća za pisce-Hiža od besid",

9. Sporazum o ustupanju nekretnine k.č.br. 218 zgr. K.O. Buje (stara škola) sa TOŠ Buje u vlasništvo Istarske županije,

10. Prijedlog  Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku OŠ Fažana o davanju u zakup školskog maslinika,

11. Prijedlog  Zaključka o utvrđivanju II. izmjena i dopuna Popisa prioriteta zdravstvenih ustanova za raspored sredstava decentraliziranih funkcija u 2007. godini,

12.

a) Prijedlog Odluke o poništenju nadmetanja za izradu usluge Aktivne revizije Idejnog projekta melioracije i navodnjavanja ''Poreštine'',
b) Prijedlog Odluke o imenovanju Stručnog povjerenstva za provedbu postupka za izradu usluge Aktivne revizije Idejnog projekta melioracije i navodnjavanja ''Poreštine'' - izravno ugovaranje,
c) Prijedlog Odluke o poništenju nadmetanja za izradu usluge Aktivne revizije Idejnog projekta melioracije i navodnjavanja ''Rovinjštine'',
d) Prijedlog Odluke o imenovanju Stručnog povjerenstva za provedbu postupka za izradu usluge Aktivne revizije Idejnog projekta melioracije i navodnjavanja ''Rovinjštine'' - izravno ugovaranje,

13. Prijedlog Odluke o osnivanju Stručnog povjerenstva za nabavu usluge - Izrada Idejnog projekta navodnjavanja poljoprivrednih površina Valture,

14. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju materijalnih prava stažista u Uredu Istarske županije u Bruxellesu,

15. Prijedlog Rješenja o izmjenama i dopunama Rješenja o imenovanju odgovornih osoba nadležnih tijela za koordinaciju i pripremu korištenja pojedinih programa EU i drugih programa međunarodne suradnje,

16. Prijedlog  Zaključka o imenovanju članova Povjerenstva za suradnju civilnog i javnog sektora Skupštine Istarske županije,

17.

a) Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu materijala i sredstava za čišćenje i održavanje,
b) Prijedlog Odluke o poništenju postupku javnog nadmetanja za nabavu uredskog materijala za potrebe upravnih tijela Istarske županije za 2007. godinu,
c) Prijedlog Odluke o poništenju postupku ograničenog prikupljanja ponuda za nabavu usluga tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme Istarske županije za 2007.g.
d) Prijedlog Odluke o poništenju postupku ograničenog prikupljanja ponuda za nabavu grafičkih i tiskarskih usluga - službene novine Istarske županije za 2007.g.
e) Prijedlog Odluke o odabiru ponude za nabavu  prehrambenih artikala za potrebe čajne kuhinje,
f) Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu računalne opreme za potrebe upravnih tijela Istarske županije za 2007. godine,

18.

a) Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za izradu dokumentacije i provođenje nadzora za investicijsko održavanje osnovnih škola Istarske županije u 2007. godini,
b) Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za izradu dokumentacije i provođenje nadzora za investicijsko održavanje srednjih škola Istarske županije u 2007. godini,

19. Prijedlog Odluke o odabiru ponude za izradu projektne prijave IPA programa za projekt Županijski centar za gospodarenje otpadom Kaštijun u Istarskoj županiji,

20.

a) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretnine upisane u zk.ul. br. 1744  k.o. Peroj , k.č. 71/8 u naravi oranica, u vlasništvu  Blizanac Save iz Republike Srbije , Novi Sad - Vršačka 69,
b) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul. br.13 k.o. Rovinj u naravi stan sagrađen na zgr. k.č. 128/Z, u vlasništvu Kostić Zorana iz Rovinja ,R.Daveggia 11,
c) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul. br.4103 k.o. Rovinj u naravi stan sagrađen na zgr. k.č. 46/Z i 47/Z, u suvlasništvu  Giandomenica Giuricin iz Rovinja - Laco Sercio 37 i Annamaria Mofardin iz Rovinja, Marca Della Pietra 16,
d) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretnine upisane u zk.ul. br. 1869 k.o. Vrsar , u naravi zemljište i stambena zgrada, zgr. k.č.br. 475 ; k.č.br.1023/3 i k.č. br. 1024/3, u vlasništvu Herbert Meistera  iz Vrsara Vidikovac - Trsine 23,
e) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul. br. 332 k.o. Rovinj , u naravi stan, sagrađen na  zgr. k.č. 1115/Z, u vlasništvu  Teković Ksenije iz Rovinja - Sveti Križ 6,
f) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul. br.1735 k.o. Rovinj  zgr. k.č.1510/Z, u vlasništvu Matošević Elizabete iz Rovinja - Casale 1,
g) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul. br. 661k.o. Rovinj , u naravi stan, sagrađen na  zgr. k.č. 2024/Z , u vlasništvu Črnja Sandre iz Rovinja, Gripole 1,
h) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul. br.429 k.o. Rovinj  zgr. k.č. 1340/Z i1342/Z , u vlasništvu Hollosy Csabe iz Mađarske , Kaposvar - Vorostelek 2a,
i) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul. br. 3615 k.o. Rovinj , u naravi stan, sagrađen na  zgr. k.č. 546/Z, u vlasništvu t.d. C.R d.o.o. iz Rovinja -D. Segalla 8.

Molimo Vas da svoj izostanak opravdate na tel. 372-101 ili 600-173 ili 600-160.

 

Župan Istarske županije
Ivan Jakovčić, v.r.