help writing a personal financial status paper maths homework sheets ks3 how to write an application letter to a bank private school entrance essay property assign essay writing in united states buy mba essay

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN
Klasa: 021-04/07-01/58
Urbroj: 2163/1-01/8-07-1
Pazin, 19. travnja 2007.

Na temelju čl. 64. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 9/06 - drugi pročišćeni tekst)

S A Z I V A M
41. sjednicu Poglavarstva Istarske županije

za ponedjeljak, 23. travnja 2007. godine
s početkom u 11,00 sati u prostoru
Istarske županije u Puli, Flanatička 29

Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I    R E D

1. Verifikacija Zapisnika sa 40. sjednice Poglavarstva Istarske županije,

2.

a) Prijedlog Zaključka o utvrđivanju prijedloga Odluke o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana za zdravlje građana Istarske županije s Izvješćem o stanju i trendovima zlouporabe opojnih droga na području Istarske županije,
b) Prijedlog Zaključka o utvrđivanju prijedloga Odluke o prihvaćanju Operativnog plana aktivnosti Plana za zdravlje građana Istarske županije za 2007. godinu,

3. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Okvirnog sporazuma o sufinanciranju izrade projektne dokumentacije, izvođenja radova i stručnog nadzora nad izgradnjom Nove opće bolnice u Puli,

4. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Plana operativne provedbe programa aktivnosti Vlade RH u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku za područje Istarske županije za 2007. godinu,

5. Prijedlog Odluke o financiranju i sufinanciranju materijalne zaštite učesnika NOR-a i članova njihovih obitelji u 2007. godini,

6.

a) Prijedlog Zaključka o usvajanju elaborata Procjena opasnosti za poslodavca Istarska županija - Regione istriana,
b) Prijedlog Rješenja o imenovanju ovlaštenika poslodavca za obavljanje poslova zaštite na radu,

7. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Istarske županije za 2007. godinu,

8. Prijedlog Odluke o Izmjeni i dopuni plana nabave Istarske županije za 2007. godinu,

9. Prijedlog Odluke o prijenosu ovlasti za provedbu postupka zajedničke nabave,

10. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju prijedloga Odluke o davanju  suglasnosti na odluku Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe "Alfredo Štiglić" Pula  za nabavu i montažu ventilacije kuhinje i pomoćnih prostora,

11.

a) Izvješće o prihodima i rashodima "Vinistra Poreč 2006" i Prijedlog Programa "VINISTRA POREČ 2007."
b) Prijedlog Rješenja o imenovanju Organizacijskog i Izvršnog odbora za Međunarodnu izložbu vina i vinarske opreme VINISTRA - POREČ,

12.

a) Prijedlog odluke o imenovanju stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave male vrijednosti za obavljanje geodetskih usluga na lokaciji ŽCGO "Kaštijun" u Puli,
b) Prijedlog Odluke o imenovanju Stručnog povjerenstva za provedbu postupka nabave usluge izrade Idejnog rješenja i Stručne podloge za lokacijsku dozvolu za ŽCGO "Kaštijun" u Puli,

13. Zaključak o objavi Javnog poziva za prijavu članova u Povjerenstvo za suradnju civilnog i javnog sektora Skupštine Istarske županije,

14. Nacrt Odluke o osnivanju Županijskog Savjeta mladih Istarske županije,

15. Prijedlog Zaključka o troškovima Županijskog izbornog povjerenstva za provođenje izbora za članove Općinskog vijeća Općine Kršan,

16. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Županijskoj upravi za ceste Istarske županije na potpisivanje Ugovora o izvođenju radova na izvanrednom održavanju županijske ceste Ž 5081, Raskrižje Zelenice - Labin sa izvođačem radova "Cesta" d.o.o. Pula,

17. Prijedlog Odluke o produženju roka trajanja koncesija na pomorskom dobru,

18.

a) Prijedlog Odluke o poništenju nadmetanja za nabavu prehrambenih artikala za potrebe čajne kuhinje,
b) Prijedlog Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave prehrambenih artikala za potrebe čajne kuhinje,
c) Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluge najma osobnih vozila,
d) Prijedlog Odluke o imenovanju Stručnog povjerenstva za provedbu postupka javne nabave uredskog materijala za potrebe upravnih tijela  Istarske županije u  2007. godini,
e) Prijedlog Odluke o imenovanju Stručnog povjerenstva za provedbu postupka nabave grafičkih i tiskarskih usluga - službene novine,
f) Prijedlog Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave materijala i sredstava za čišćenje i održavanje za potrebe upravnih odjela i stručne službe Istarske županije,
g) Prijedlog Odluke o imenovanju Stručnog povjerenstva za provedbu postupka javne nabave računalne opreme za potrebe rada upravnih tijela Istarske županije u 2007. g. godini,
h) Prijedlog Odluke o imenovanju Stručnog povjerenstva za provedbu postupka nabave usluga tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme Istarske županije

19.

a) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul. br.4840  k.o. Rovinj u naravi stan sagrađen na zgr. k.č. 467/Z , u vlasništvu mlt. Atijas Mie iz Rovinja - Pekarska 3,
b) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul. br.4744  k.o. Rovinj u naravi stan sagrađen na zgr. k.č. 679/Z , zgr. k.č. 677/Z i k.č. br. 9570 u vlasništvu Marčec - Franović Ljiljane iz Rovinja - Uspon sv. Petra 17,
c) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul. br.4927  k.o. Rovinj u naravi stan sagrađen na zgr. k.č. 932/Z, u vlasništvu t.d. Wombat d.o.o. iz Rovinja - D. Segalla 8,
d) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretnine upisane u zk.ul. br. 147 k.o. Belaj u naravi kuća i zemljište k.č.broj zgr.k.č.46/1; k.č.br.359/3; k.č.br.362; k.č.br.363/1; k.č.br.364/1; k.č.br.365; k.č.br.366, u vlasništvu t.d. Istros d.o.o. iz Pazinskih Novaki 85,
e) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretnine upisane u zk.ul. br. 1119; 674 i 1134 sve k.o. Hum u naravi kuća i zemljište  zgr. k.č. 313/1 Z; 313/2 Z ; 3620/1 i 3620/4 u vlasništvu Ćiković Mladena iz Rubeši 42- Kastav,
f) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul. br. 223 k.o. Rovinj u naravi stan sagrađen na zgr. k.č. 787/Z, u vlasništvu Branke Petrović iz Zagreba - Marulićev trg 17,
g) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul. br. 2944 k.o. Rovinj u naravi stan sagrađen na zgr. k.č. 105, u vlasništvu Veggian Giustine iz Rovinja - J.Rakovca 48.

Molimo Vas da svoj izostanak opravdate na tel. 372-101 ili 600-173 ili 600-160.

 

Župan Istarske županije
Ivan Jakovčić, v.r.