teaching fellows essay help please write my paper for me do research papers need cover page comment faire une bonne dissertation philosophique restaurant review essay help good english essays

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN
Klasa: 021-04/07-01/43
Urbroj: 2163/1-01/8-07-1
Pazin, 09. ožujka 2007.

Na temelju čl. 64. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 9/06 - drugi pročišćeni tekst)

S A Z I V A M
39. sjednicu Poglavarstva Istarske županije

za utorak, 13. ožujka 2007. godine
s početkom u 11,00 sati u prostoru
Istarske županije u Puli, Flanatička 29

Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I   R E D

1. Verifikacija Zapisnika sa 38. sjednice Poglavarstva Istarske županije,

2. "Informacija o turističkoj sezoni 2006. te polazišta za pripremu turističke sezone 2007. godine",

3. "Implementacija Master plana razvoja turizma Istre: Analiza provedbe za period 2004.-2006. te najave projekata za period 2007.-2009."

4. Prijedlog Odluke o donošenju Izvješća o stanju u prostoru Istarske županije za razdoblje 2003.-2006. i Program mjera za unaprjeđenje stanja u prostoru Istarske županije za razdoblje 2007.-2011. i Prijedlog Zaključka o donošenju Izvješća o potrebi izrade izmjena i dopuna Prostornog plana Istarske županije,

5. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Informacije o realizaciji Zaključka Skupštine Istarske županije od 31. srpnja 2006. godine o prihvaćanju Informacije o gradnji, održavanju i korištenju Istarskog ipsilona,

6. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Godišnjeg obračuna Plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2006. godinu,

7. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju I. izmjena i dopuna Popisa prioriteta zdravstvenih ustanova za raspored sredstava decentraliziranih funkcija u 2007. godini,

8. Prijedlog Odluke o imenovanju Evaluacijske komisije za pripremu i provedbu postupka nabave usluga izrade promotivnog materijala u okviru projekta "The Heart of Istria"

9.

a) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul.br.7778 k.o. Rovinj u naravi stan sagrađen na zgr.k.č.1293/Z u vlasništvu Odić Davorina, Vis - V. Nazora 4,
b) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretnine upisane u zk.ul. br. 3593 k.o. Rovinj , a koja se sastoji od ? dijela kuće sagrađene na zgr.č. br. 424 - ul. Vodnjanska 10 /a ,nekretnine upisane u zk.ul. 125 k.o. Rovinj a koja se sastoji od ? dijela cisterne u prizemlju i ? dijela magazina u prizemlju označeno sl. A TIP-a 123 kuće u 1/5 dijela sagrađene na zgr. č.br.442,magazina sagrađen na zgr.č. br.423/2 ; magazina sagrađen na  zgr.č.br. 423/1 , cisterne sagrađene na zgr. č. br. 420/2 i cisterne sagrađene na zgr.č. br. 420/1 sve u ul. Vodnjanska 10/a i nekretnine upisane u zk.ul. br. 125 k.o. Rovinj a koja se sastoji od ? dijela dvorišta označeno sl. A - B TIP-a 123   kuće u 1/5 dijela sagrađene na zgr.č.br.442 ,magazina sagrađen na zgr.č.br.423/2 ,magazina sagrađen na zgr.č. br.423/1 ,cisterne sagrađene na zgr. č. br. 420/2 i cisterne sagrađene na zgr. č. br. 420/1 sve u Rovinju - Vodnjanska 10 /a  , u vlasništvu  Bosazzi Marije iz Italije Grezzana - Via degli Olivetani 4
c) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul. br. 5233 k.o. Rovinj u naravi stan sagrađen na zgr. k.č. 1729/Z, u vlasništvu Dajčić Lidije iz Austrije , Beč - Rudolf Kassner Gasse 11
d) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul. br. 475 poduložak 1 i 4  k.o. Rovinj - u naravi stan sagrađen na zgr. k.č. 1430/Z, u vlasništvu Dragice Ilić Čavajda iz Rovinja - Sanvicenti 3

Molimo Vas da svoj izostanak opravdate na tel. 372-101 ili 600-173 ili 600-160.

 

Župan Istarske županije
Ivan Jakovčić, v.r.