elements of a good essay valentine writing paper comparative research paper help for my homework buy term paper line dissertation histoire du droit computer assignment help dissertation proposal research design custompapers

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN
Klasa: 021-04/07-01/17
Urbroj: 2163/1-01/8-07-1
Pazin, 19. siječnja 2007.

Na temelju čl. 64. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 9/06 - drugi pročišćeni tekst)

S A Z I V A M
36. sjednicu Poglavarstva Istarske županije

za utorak, 23. siječnja 2007. godine
s početkom u 11,00 sati u prostoru
Istarske županije u Puli, Flanatička 29

Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I   R E D

1.

a) Verifikacija Zapisnika sa 34. sjednice Poglavarstva Istarske županije,
b) Verifikacija Zapisnika sa 35. sjednice Poglavarstva Istarske županije,

2. Informacija o stanju sigurnosti na području Istarske županije u studenom 2006. godine,

3. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o kakvoći mora na plažama Istarske županije u 2006. godini,

4. Prijedlog Zaključka o prihvaćaju Plana rada i Financijskog plana za 2007. godinu trgovačkog društva MIH d.o.o. Poreč,

5. Prijedlog Odluke  o kriterijima, mjerilima, načinu financiranja i  rasporedu sredstava za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2007. godini,

6. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju Popisa prioriteta zdravstvenih ustanova za raspored sredstava decentraliziranih funkcija u 2007. godini,

7.

a) Nacrt Odluke o prihvaćanju Plana rashoda za nabavu materijala, dijelova i usluga tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola Istarske županije za 2007. godinu,
b) Nacrt Odluke o prihvaćanju Plana rashoda za nabavu materijala, dijelova i usluga tekućeg i investicijskog održavanja srednjih škola i učeničkih domova Istarske županije za 2007. godinu,

8. Nacrt Odluke o prihvaćanju Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih i srednjih škola Istarske županije za 2007. godinu,

9. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Stručne službe za poslove Skupštine i Poglavarstva Istarske županije.

Molimo Vas da svoj izostanak opravdate na tel. 372-101 ili 600-173 ili 600-160.

 

Župan Istarske županije
Ivan Jakovčić, v.r.