term papers good teacher georgetown university application essay web design homework help http essay writing service co uk reviews objectives for business plan business plan template for online business optimal assignment problem critical thinking and leadership custom essays writing

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN
Klasa: 021-04/06-01/196
Urbroj: 2163/1-01/8-06-1
Pazin, 28. studenoga 2006.

Na temelju čl. 64. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 9/06 - drugi pročišćeni tekst)

S A Z I V A M
32. sjednicu Poglavarstva Istarske županije

za četvrtak, 30. studenoga 2006. godine
s početkom u 11,00 sati u prostoru
Istarske županije u Puli, Flanatička 29

Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I   R E D

1. Verifikacija Zapisnika sa 31. sjednice Poglavarstva Istarske županije,

2.

a) Informacija o stanju sigurnosti na području Istarske županije u rujnu 2006. godine,
b) Informacija o stanju sigurnosti na području Istarske županije u listopadu 2006. godine,

3. Prijedlog Proračuna Istarske županije za 2007. godinu (drugo čitanje),

4.

a) Nacrt prijedloga Odluke o pristupanju društvu Plinara d.o.o.,
b) Nacrt prijedloga Odluke o prihvaćanju društvenog Ugovora Plinara d.o.o.,
c) Nacrt Zaključka o prijedlogu člana Nadzornog odbora Trgovačkog društva Plinara d.o.o.

5.

a) Nacrt prijedloga Odluke o prihvaćanju društvenog Ugovora o osnivanju Trgovačkog društva za gospodarenje otpadom "Kaštijun" d.o.o.,
b) Nacrt Zaključka o prijedlogu člana Nadzornog odbora trgovačkog društva za gospodarenje otpadom "Kaštijun" d.o.o.,

6. Prijedlog Odluke o prihvaćanju izmjene Društvenog ugovora o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću Brijuni Riviera d.o.o.,

7. "Projekt IQ Domus bonus ",

8. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju prijedloga Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Istarske županije za 2007. godinu,

9. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju prijedloga Programa javnih potreba u sportu Istarske županije za 2007.g.

10. Prijedlog Zaključka o davanju  prethodnog  mišljenja  na  Prijedlog Druge izmjene i dopune Plana  građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2006. godinu Županijske uprave za ceste Istarske županije,

11. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o županijskim porezima Istarske županije,

12. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na odluku Upravnog vijeća zdravstvene ustanove Istarski domovi zdravlja - IV izmjene i dopune plana prioriteta investicijskog ulaganja i održavanja za decentralizirane funkcije 2006. godine,

13. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju IV izmjena i dopuna Popisa prioriteta zdravstvenih ustanova za raspored sredstava decentraliziranih funkcija u 2006. godini,

14.

a) Prijedlog Odluke o poništenju nadmetanja za nabavu usluge za održavanje programa financijsko - računovodstvenog sustava Istarske županije
b) Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluge održavanja strojne i programske (sistemske) opreme,

15. Izvješće o izvršenju izdataka nepredviđenih rashoda do visine proračunske zalihe - POZ 149 za razdoblje od 01.01. do 31.10.2006. godine

16. Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul. br.671 k.o. Rovinj u naravi stan sagrađen na zgr. k.č. 575/Z i 1175, u vlasništvu t.d. Timsan d.o.o. iz Rovinja, D. Segalla 8 .

Molimo Vas da svoj izostanak opravdate na tel. 372-101 ili 600-173 ili 600-160.

 

Župan Istarske županije
Ivan Jakovčić, v.r.