do your homework at the library best college application essay myers mcginty masters of religion thesis female genital mutilation essay http essay writing service co uk reviews doctoral thesis on internet dangers help me with an essay optimization phd structural thesis military resume

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN
Klasa: 021-04/06-01/177
Urbroj: 2163/1-01/8-06-1
Pazin, 20. listopada 2006.

Na temelju čl. 64. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 9/06 - drugi pročišćeni tekst)  

S A Z I V A M
29. sjednicu Poglavarstva Istarske županije

za utorak, 24. listopada 2006. godine
s početkom u 11,00 sati u prostoru
Istarske županije u Puli, Flanatička 29

Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I     R E D

1. Verifikacija Zapisnika sa 28. sjednice Poglavarstva Istarske županije,

2. Prijedlog Rješenja o izmjenama Rješenja o  osnivanju Stručnog tijela za utvrđivanje uvjeta za uređenje plaža,

3. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Pula na potpisivanje Ugovora o     izvođenju radova na popločenju gata "Rijeka" u Puli sa izvođačem radova "KAMEN" d.d. Pazin,

4.

a) Prijedlog Zaključka o imenovanju radne skupine za izradu prijedloga Lokalnog programa djelovanja za mlade za Istarsku županiju
b) Prijedlog Zaključka o imenovanju koordinacijskog tima za izradu prijedloga Lokalnog programa djelovanja za mlade za Istarsku županiju

5. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Plana izobrazbe zaposlenika Istarske županije za 2006. godinu,

6.

a) Prijedlog Pravilnika o dodjeli stipendija studentima Istarske županije,
b) Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za stipendije,
c) Prijedlog Zaključka o utvrđivanju broja i visine stipendije u akademskoj godini 2006/2007.

7.

a) Prijedlog Odluke o dodjeljivanju potpora za poslijediplomski studij,
b) Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za dodjelu potpora za poslijediplomski studij,
c) Prijedlog Zaključka o broju i visini potpora za poslijediplomski studij za 2006. godinu,

8. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju III. izmjena i dopuna Popisa prioriteta zdravstvenih ustanova za raspored sredstava decentraliziranih funkcija u 2006. godini,

9. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti ŽUC-e Istarske županije na potpisivanje IV Anexa Ugovora o izvođenju radova na izvanrednom održavanju županijske ceste 5007 dionice Karojba - Most Motovun sa izvođačem "Ceste" d.o.o. Pula,

10. Prijedlog Odluke o popisu i osnivanju Popisnog povjerenstva,

11. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenje radova na adaptaciji i dogradnji OŠ Vazmoslav Gržalja Buzet,

12. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o procjeni šteta od tuče na području Općine Ližnjan,

13. Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul.br. 248 k.o. Rovinj u naravi stan sagrađena na zgr. k.č. 853/Z i 855/Z u vlasništvu Karović Luce iz Rovinja, Driovier 11.

Molimo Vas da svoj izostanak opravdate na tel. 372-101 ili 600-173 ili 600-160.    

 

Župan Istarske županije
Ivan Jakovčić, v.r.