writing essay for scholarship application introduction www customessayplus com daniel polenske dissertation uft homework help columbia admissions essay que significa do your homework nursing school entrance essays essay on buying my first car phd research proposal in criminology

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN
Klasa: 021-04/06-01/172
Urbroj: 2163/1-01/8-06-1
Pazin, 29. rujna 2006.

Na temelju čl. 64. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 9/06 - drugi pročišćeni tekst)  

S A Z I V A M
28. sjednicu Poglavarstva Istarske županije

za utorak, 03. listopada 2006. godine
s početkom u 11,00 sati u prostoru
Istarske županije u Puli, Flanatička 29

Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I    R E D

1. Verifikacija Zapisnika sa 27. sjednice Poglavarstva Istarske županije,

2. Informacija o stanju sigurnosti na području Istarske županije u kolovozu 2006. godine,

3. Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Istarske županije,

4. Prijedlog Izmjena i dopuna Poslovnika Županijske skupštine Istarske županije,

5. Suglasnost Lučkoj upravi Poreč na potpisivanje Ugovora o izvođenju podmorskih radova na sanaciji gata u luci Vrsar sa izvođačem radova "Šetić" d.o.o. Labin,

6. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti za raspisivanje natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora zdravstvene ustanove Istarski domovi zdravlja, Ispostava "dr. Lino Peršić" Labin, u zgradi u Raši i utvrđivanje elemenata natječaja,

7. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju i zadaćama Koordinacije za ljudska prava Istarske županije,

8. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na kandidiranje Projekta "Go-East 2007" godine na German Marshall found - Balkan Trust for Democracy (BTD),

9.

a) Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluge - Izrada idejnog Projekta melioracije i navodnjavanja "Poreštine",
b) Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluge - Izrada idejnog Projekta melioracije i navodnjavanja "Rovinjštine",

10.

a) Prijedlog Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za nabavu usluge održavanja programa financijsko-računovodstvenog sustava Istarske županije,
b) Prijedlog Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave usluge održavanja strojne i programske (sistemske) opreme,
c) Prijedlog Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave usluge osiguranja imovine (zgrade i oprema),
d) Prijedlog Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave usluge osiguranja za prijevozna sredstva,

11. Prijedlog Zaključka o nekorištenju pravaq prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul.br.200 k.o. Rovinj u naravi stan sagrađen za zgr.k.č.728/Z i 729/Z, u vlasništvu Supanc-Merlin Rozine iz Rovinja, A. Leme 4,

12. Prezentacija sustava upravljanja kvalitetom po međunarodnoj normi ISO 9001:2000.

Napomena: Materijali za točku 12. bit će uručeni na sjednici, a prisustvovanje prezentaciji obavezno je, uz članove Poglavarstva, i za sve pročelnike upravnih tijela.

Molimo Vas da svoj izostanak opravdate na tel. 372-101 ili 600-173 ili 600-160.   

 

Župan Istarske županije
Ivan Jakovčić, v.r.