essaytown customer control panel of mice and men loneliness essay non profit business plan sample customer relationship management system thesis pay for college homework help literacy narrative essay report writing help templates of a business plan

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN
Klasa: 021-04/06-01/140
Urbroj: 2163/1-01/8-06-1
Pazin, 25. kolovoza 2006.

Na temelju čl. 64. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 9/06 - drugi pročišćeni tekst)   

S A Z I V A M
27. sjednicu Poglavarstva Istarske županije

za utorak, 19. rujna 2006. godine
s početkom u 11,00 sati u prostoru
Istarske županije u Puli, Flanatička 29

Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I   R E D

1. Verifikacija Zapisnika sa 26. sjednice Poglavarstva Istarske županije,

2. Informacija o turističkoj sezoni 2006. u Istarskoj županiji (za period siječanj-kolovoz),

3. Prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama Plana nabave IŽ u proračunskoj 2006. godini,

4.

a) Nacrt Rješenja o razrješenju članova Nadzornog odbora trgovačkog društva MIH d.o.o. Poreč,
b) Nacrt Rješenja o imenovanju članova Nadzornog odbora trgovačkog društva MIH d.o.o. Poreč,

5. Prijedlog Zaključka o imenovanju Povjerenstva zaduženog za odabir i predlaganje članova radne skupine za izradu Lokalnog programa djelovanja za mlade na području Istarske županije,

6. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu opreme za potrebe Zapovjedništva zaštite i spašavanja Istarske županije,

7. Prijedlog Odluke o osnivanju Stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave usluge izrade "Studije potreba i opravdanosti eksploatacije mineralnih sirovina na prostoru Istarske županije",

8.

a) Prijedlog Odluke o poništenju nadmetanja za izradu idejnog projekta melioracije i navodnjavanja "Poreštine",
b) Prijedlog Odluke o poništenju nadmetanja iza izradu idejnog projekta melioracije i navodnjavanja "Rovinjštine",
c) Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluge izrade Novelacije Plana navodnjavanja Istarske županije,

9. Prijedlog zaključka o potvrđivanju koncesija na pomorskom dobru pravnom sljedniku ovlaštenika koncesije,

10. Prijedlog Odluke o upućivanju službenika na rad u inozemstvo,

11. Prijedlog Zaključka o prihvatu ponuda i sklapanju ugovora o prodaji automobila,

12.

a) Nacrt Odluke o davanju suglasnosti na Odluku Povjerenstva SŠ "Vladimir Gortan" Buje za obavljanje ostalih poslova vlastite djelatnosti (poslovi školske kuhinje),
b) Nacrt Odluke o davanju suglasnosti na Odluku školskog odbora Talijanske osnovne škole Buje  o otuđenju stare školske zgrade i Sporazum o ustupanju nekretnine,

13.

a) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul.br.366 k.o. Rovinj u naravi stan sagrađen na zgr. k.č. 1174/Z i 1175/Z u vlasništvu t.d. Wombat d.o.o. iz Rovinja, D. Segalla 8,
b) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul. br.1132 k.o. Rovinj u naravi stan sagrađen na zgr. k.č. 118/Z i 119/Z , u vlasništvu Eminović Patrizije iz Rovinja,J.Rakovca 48.

Napomena: Molimo Vas da svoj izostanak opravdate na tel. 372-101 ili 600-173 ili 600-160.    

 

Župan Istarske županije
Ivan Jakovčić, v.r.