term paper writer service cheapest essay writing service uk strategic plan vs business plan science fair research paper help bbc schools homework help how to write an application letter and resume dissertation editing fees english paper one 2014 write essay my childhood memories dissertation on search engine optimization

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN
Klasa: 021-04/06-01/138
Urbroj: 2163/1-01/8-06-1
Pazin, 19. srpnja 2006.

Na temelju čl. 64. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 6/03 - pročišćeni tekst, 10/04, 13/05 i 4/06)   

S A Z I V A M
25. sjednicu Poglavarstva Istarske županije

za utorak, 25. srpnja 2006. godine
s početkom u 11,00 sati u prostoru
Istarske županije u Puli, Flanatička 29

Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I  R E D

1. Verifikacija Zapisnika sa 24. sjednice Poglavarstva Istarske županije,

2.

a) Polugodišnji izvještaj Proračuna Istarske županije za razdoblje 1.01.2006. - 30.06.2006. godine,
b) Polugodišnji izvještaj Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre za razdoblje 1. 01. 2006. do 30.06.2006. godine

3. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Savjeta za razvoj civilnog društva Istarske županije,

4. Prijedlog Odluke o davanju  suglasnosti na odluku Upravnog vijeća doma za starije i nemoćne  osobe "Alfredo Štiglić" Pula o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za  izvođenje građevinskih, obrtničkih i instalaterskih radova na adaptaciji  kuhinje,

5. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju potrebe stacionara u Zdravstvenoj ustanovi Istarski domovi zdravlja Ispostava Umag i predlaganju dopune osnovne mreže zdravstvene djelatnosti,

6. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Zdravstvene ustanove Istarski domovi zdravlja o prodaji dijela nekretnine Istra -autu d.d. Umag,

7. Prijedlog Odluke o osnivanju Stručnog povjerenstva za nabavu usluge - Izrada Idejnog projekta melioracije i navodnjavanja Poreštine,

8. Prijedlog Odluke o osnivanju Stručnog povjerenstva za nabavu usluge - Izrada Idejnog projekta melioracije i navodnjavanja Rovinjštine,

9. Prijedlog Odluke o osnivanju stručnog Povjerenstva za nabavu usluge - Izrada Novelacije Plana navodnjavanja Istarske županije,

10. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na zapošljavanje  vježbenika u Upravni odjel za  poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo  i vodoprivredu,

11. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na potkoncesiju dijela pomorskog dobra,

12. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu radova na sanaciji krova OŠ Mate Balote Buje - Područna škola Kaštel,

13. Prijedlog Zaključka o prihvatu ponuda i sklapanju ugovora o prodaji automobila,

14. Nacrt Odluke o produljenju Ugovora o zakupu prava lova Lovačkom  društvu "Kamenjarka" iz Labina,

15. Utvrđivanje Prijedloga Zaključka o prenamjeni novčanih sredstava za kapitalne investicije u školstvo za 2006. godinu,

16. OŠ "Rivarela" Novigrad - utvrđivanje Prijedloga Zaključka o davanju suglasnosti na dopunu djelatnosti programom glazbene škole.

Napomena: Molimo Vas da svoj izostanak opravdate na tel. 372-101 ili 600-173 ili 600-160.    

 

Župan Istarske županije
Ivan Jakovčić, v.r.