essay writing companies usa how long is the common app essay online homework tutor professional resume writing london ontario scholarship essay for business administration critical essays professional resume writing services xanthi psychology statistics homework help globalisation assignment

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA 
ŽUPAN
Klasa: 021-04/06-01/125
Urbroj: 2163/1-01/8-06-1
Pazin, 03. srpnja 2006.  

Na temelju čl. 64. Statuta Istarske županije   

S A Z I V A M
24. sjednicu Poglavarstva Istarske županije 

za četvrtak, 6. srpnja 2006. godine
u 11,00 sati u prostorijama Istarske
županije u Puli, Flanatička 29

Za sjednicu predlažem slijedeći 

D N E V N I  R E D 

1. 

a) Verifikacija Zapisnika sa 22. sjednice Poglavarstva Istarske županije, b) Verifikacija Zapisnika sa 23. (tematske) sjednice Poglavarstva Istarske županije, 

2. Informacija o stanju sigurnosti na području Istarske županije u svibnju 2006. godine, 

3. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća Županijskog Povjerenstva za suzbijanje zlouporabe opojnih droga za 2005. godinu, 

4. Informacija o realizaciji Zaključka Skupštine Istarske županije od 16. siječnja 2006. godine o prihvaćanju informacije o  gradnji, održavanju i  korištenju Istarskog  ipsilona, 

5. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju II. izmjena i dopuna Popisa prioriteta zdravstvenih ustanova za raspored sredstava decentraliziranih funkcija u 2006. godini, 

6. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Umag-Novigrad na Izmjene i dopune financijskog plana za 2006. godinu, 

7. Prijedlog Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene - privezište "Alberi", 

8. Prijedlog Zaključka u vezi provedbe mjera upravnog i inspekcijskog  nadzora u sportskoj luci "Bunarina" u Puli, 

9. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na sklapanje Ugovora o interventnom održavanju županijske ceste ŽC 5013 dionice odron Juričići, 

10. Prijedlog Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave opreme za Zapovjedništvo zaštite i spašavanja Istarske županije, 

11. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu uredskog materijala za potrebe upravnih tijela Istarske županije,  

12. Prijedlog Zaključka o prihvatu ponude i sklapanju ugovora o prodaji automobila, 

13. Prijedlog Zaključka o ponovnom raspisivanju javnog nadmetanja radi prodaje rabljenih osobnih automobila, 

14. Prijedlog Odluke o poništenju nadmetanja za nabavu goriva,  

15. Prijedlog Odluke o poništenju javnog nadmetanja za nabavu usluga organiziranog prijevoza učenika osnovnih škola Istarske županije, 

16. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluge  tekućeg i investicijskog održavanja  transportnih sredstava, 

17. Prijedlog Zaključka o ovlaštenju pročelniku Kabineta župana Istarske županije, 

18. Prijedlog Zaključka o ovlaštenju za potpisivanje prethodnih mišljenja o usklađenosti prostornih planova općina i gradova s Prostornim planom Istarske županije, 

19. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju ugovora o etažnoj diobi za nekretninu k.č.br. 7705/2, zgrada, dvorište i vrt sa 1000 m2 upisana u zk.ul.br. 1892 u KO Žminj, 

20. 

a) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul.br. 1970, 1818 i 837 k.o. Gračišće u naravi kuća sagrađena na zgr.k.č.br. 23 ;22 i 24,
b) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul. br. 7778 k.o. Rovinj u naravi stan sagrađena na zgr. k.č. 1293/Z. 

Napomena: Molimo Vas da svoj izostanak opravdate na tel. 372-101 ili 600-173 ili 600-160. 

 

Župan Istarske županije
Ivan Jakovčić, v.r.