decision making dissertation nursing research thesis college essay for common application custom case study paper accounting cycle assignment art dissertation examples fiu creative writing what is home essay

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA 
ŽUPAN
Klasa: 021-04/06-01/105
Urbroj: 2163/1-01/8-06-1
Pazin, 22. svibnja 2006.  

Na temelju čl. 64. Statuta Istarske županije   

S A Z I V A M
21. sjednicu Poglavarstva Istarske županije 

za srijedu, 24.  svibnja 2006. godine
u 11,00 sati u prostorijama Istarske
županije u Puli, Flanatička 29

Za sjednicu predlažem slijedeći 

D N E V N I  R E D 

1. 1. Verifikacija Zapisnika sa 20. sjednice Poglavarstva Istarske županije, 

2. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Plana operativne provedbe programa aktivnosti Vlade Republike Hrvatske u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku za područje Istarske županije za 2006. godinu, 

3. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju prijedloga raspodjele sredstava iz Proračuna Istarske županije za sufinanciranje razvoja poslovnih zona u 2006. godini, 

4. Prijedlog Zaključka o potvrđivanju koncesije na pomorskom dobru pravnim slijednicima ovlaštenika koncesije, 

5. Prijedlog  Rješenja o osnivanju Povjerenstva za projekt plinifikacije Istarske županije, 

6. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Prijedloga Zakona o izmjeni Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Nar. nov. br. 117/93,92/94, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02 i 147/03), 

7. Prijedlog Zaključka o Nacrtu Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske, 

8. Prijedlog odluke o imenovanju pročelnika upravnih tijela Istarske županije, 

9. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju prijedloga Ugovora o novčanoj potpori polaznicima obrazovnog tečaja "IQ-EURO", 

10. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o potrebi ustrojavanja i lokaciji punktova posebnog dežurstva u djelatnosti opće medicine i zdravstvene zaštite predškolske djece, 

11. Prijedlog Zaključka o raspisivanju javnog nadmetanja radi prodaje rabljenih osobnih automobila, 

12.

a) Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu računala, računalne opreme i računalnih programa za potrebe Upravnih odjela i Stručne službe Istarske županije,
b) Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluge tiskanja i kuvertiranja poreznih rješenja,
c) Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu opreme za školsku sportsku dvoranu OŠ "Jože Šuran" Višnjan Područna škola Vižinada,
d) Prijedlog Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave usluge tekućeg i investicijskog održavanja  transportnih sredstava. 

Napomena: Molimo Vas da svoj izostanak opravdate na tel. 372-101 ili 600-173 ili 600-160.    

 

Župan Istarske županije
Ivan Jakovčić, v.r.