assignment property 500 words essay essay on my dream wedding wordpress thesis custom navigation menu buy research paper no plagiarism admission essay writing high school students phd creative writing online discovery ed student login

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA 
ŽUPAN
Klasa: 021-04/06-01/102
Urbroj: 2163/1-01/8-06-1
Pazin, 5. svibnja 2006.  

Na temelju čl. 64. Statuta Istarske županije   

S A Z I V A M
20. sjednicu Poglavarstva Istarske županije 

za utorak, 9. svibnja 2006. godine
u 12,00 sati u prostorijama Istarske
županije u Puli, Flanatička 29

Za sjednicu predlažem slijedeći  

D N E V N I  R E D 

1. Verifikacija Zapisnika sa 19. sjednice Poglavarstva Istarske županije, 

2. Informacija o stanju sigurnosti na području Istarske županije u ožujku 2006. godine, 

3. Izmjene i dopune Proračuna Istarske županije za 2006. godinu, 

4.

a) Prijedlog  Zaključka o osnivanju Povjerenstva za dodjelu koncesije za obavljanje djelatnosti distribucije plina na postojećem distribucijskom sustavu plinovoda uključujući i razvoj distribucijskog sustava plinovoda na distribucijskom području Pula,
b) Prijedlog  Odluke  o raspisivanju Javnog poziva za podnošenje zahtjeva za davanje koncesije za obavljanje djelatnosti distribucije plina na postojećem distribucijskom sustavu plinovoda uključujući i razvoj distribucijskog sustava plinovoda na distribucijskom području Pula, 

5. Izvještaj o praćenju onečišćenja zraka na području Istarske županije za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2005. godine, 

6.

a) Informacija o financijskom poslovanju zdravstvenih ustanova u vlasništvu Istarske županije za 2005. godinu,
b) Informacija o financijskom poslovanju domova za starije i nemoćne osobe u vlasništvu Istarske županije za 2005. godinu, 

7. Prijedlog  Odluke o potrebi ustrojavanja i lokaciji punktova posebnog dežurstva u djelatnosti opće medicine i zdravstvene zaštite predškolske djece,  

8. Prijedlog  Zaključka o davanju mišljenja na izmjene i dopune Plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2006. godinu Županijske uprave za ceste Istarske županije, 

9. Prijedlog  Zaključka o davanju suglasnosti Županijskoj upravi za ceste Istarske županije na potpisivanje II. Aneksa Ugovora o obavljanju poslova redovnog održavanja i zaštite županijskih i lokalnih cesta za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2006. godine sa "Istarskim cestama" d.o.o. Pula, 

10. Suglasnost na Odluku Školskog odbora OŠ Rivarela Novigrad o darovanju k.č. br. 2431 k.o. Novigrad Gradu Novigradu - utvrđivanje prijedloga o davanju suglasnosti, 

11. Program rada Upravnog odjela za održivi razvoj za 2006. godinu, 

12.

a) Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izradu tehničko-ponudbene dokumentacije i vršenje stručnog nadzora nad investicijskim održavanjem osnovnih škola Istarske županije u 2006.
b) Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izradu tehničko-ponudbene dokumentacije i vršenje stručnog nadzora nad investicijskim održavanjem srednjih škola Istarske županije u 2006.  

13.

a) Prijedlog Odluke o poništenju postupku nabave intelektualne usluge - izrada knjige grafičkih standarda,
b) Prijedlog Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka izravnog ugovaranja za izradu knjige grafičkih standarda,
c) Prijedlog Odlukeo poništenju postupka nabave bezalkoholnih pića i kave za protokolarne potrebe Istarske županije,
d) Prijedlog Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka izravnog ugovaranja za nabavu bezalkoholnih pića i kave za protokolarne potrebe Istarske županije,
e) Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluge čuvanja imovine,
f) Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme,
g) Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu materijala i sredstava za čišćenje i održavanje,
h) Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluge tiskanja Službenih novina Istarske županije,
i) Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu fotokopirnog aparata,
j) Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluge uvezivanja proračunskih dokumenata. 

Napomena: Molimo Vas da svoj izostanak opravdate na tel. 372-101 ili 600-173 ili 600-160.    

 

Župan Istarske županije
Ivan Jakovčić, v.r.