how to focus on writing an essay benjamin banneker essay help personal statement writer service best college admission essay for harvard college essays personal hollins mfa creative writing homework help victorians

 

REPUBLIKA HRVATSKA

ISTARSKA ŽUPANIJA

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Klasa: 021-04/06-01/96

Urbroj: 2163/1-01/4-06-1

Pazin, 4. svibnja 2006.

 

 

ČLANOVIMA KLUBA SDP-a

 

 

Predmet: Poziv na sjednicu Kluba vijećnika SDP-a

 

 

Sazivam Klub vijećnika SDP-a

 

 

za ponedjeljak, 15. svibnja 2006. godine

s početkom u 16:00 sati

u prostorijama Istarske županije u Pazinu, Dršćevka 3 

 

prije 16. sjednice Županijske skupštine Istarske županije, kako bi se ukratko raspravljalo o dnevnom redu.

 

 

 

Predsjednik Kluba SDP-a

Dino Kozlevac, v.r.