cost accounting homework help math homework answers for free grammar assignments gary corrigan phd thesis oleanna research paper free creative writing class mba essay services

 

REPUBLIKA HRVATSKA

ISTARSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština

Pazin, Dršćevka 3, p.p. 40

tel. 052/600-160, fax. 052/622-906

e-mail: skupst.objava@istra-istria.hr

Klasa: 021-04/06-01/94

Urbroj: 2163/1-01/4-06-1

Pazin, 4. svibnja 2006.

 

VIJEĆNICIMA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE ISTARSKE ŽUPANIJE

 

 

Na temelju članka 51. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br 6/03 - pročišćeni tekst, 10/04 i 13/05) i čl. 108. Poslovnika Županijske skupštine Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 6/03, 10/04 i 2/05)

 

SAZIVAM

16. sjednicu Županijske skupštine Istarske županije

 

za ponedjeljak, 15. svibnja 2006. godine,

s početkom u 17,00 sati

u Maloj koncertnoj dvorani Spomen doma u Pazinu

 

Za sjednicu predlažem slijedeći

 

DNEVNI RED

 

 

1.Verifikacija skraćenog zapisnika sa 15. sjednice Skupštine Istarske županije,

 

2. Pitanja vijećnika, prijedlozi i informacije,

 

3. Prijedlog za raspravu i glasovanje o povjerenju županu Istarske županije,

 

4. Prijedlog Rješenja o imenovanju Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe "Alfredo Štiglić" Pula,

 

5. Prijedlog Rješenja o imenovanju Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe "Domenico Pergolis" Rovinj,

 

6. Prijedlog Rješenja o imenovanju Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe Raša,

 

7. Prijedlog Rješenja o imenovanju Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe Novigrad,

 

8. 

a) Informacija - Izvješće o Izvršenju Plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2005. godinu,

b) Informacija - Plan građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2006. godinu.

 

 

 

 

Molimo Vas da se pozivu odazovete, a eventualnu spriječenost opravdate na telefon Stručne Službe za poslove Skupštine i Poglavarstva Istarske županije, broj 052/600-160.

 

 

Predsjednik Županijske skupštine

Istarske županije

Anton Peruško, v.r.