creative writing masters uk research papers on homelessness the term paper artist essay for school application annotated bibliography creator mean girls essay dissertation thesis zno dissertation protection witness

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA 
ŽUPAN
Klasa: 021-04/06-01/92
Urbroj: 2163/1-01/8-06-1
Pazin, 21. travnja 2006.  

Na temelju čl. 64. Statuta Istarske županije   

S A Z I V A M
19. sjednicu Poglavarstva Istarske županije 

za utorak, 25. travnja 2006. godine
u 11,00 sati u prostorijama Istarske
županije u Puli, Flanatička 29

Za sjednicu predlažem slijedeći  

D N E V N I  R E D 

1. Verifikacija Zapisnika sa 18. sjednice Poglavarstva Istarske županije, 

2. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Informacije o stanju i poslovanju Opće bolnice Pula s Izvješćem o radu u 2005. godini, 

3. Prijedlog zaključka o odabiru projekta koji će se financirati sredstvima Fonda za regionalni razvoj Republike Hrvatske u 2006. godini,  

4. Prijedlog  Odluke o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti skupljanja ambalažnog otpada za područje gradova i općina Istarske županije, 

5. 

a) Prijedlog Zaključka o sufinanciranju izgradnje komunalne infrastrukture na području Općine Karojba,
b) Prijedlog Zaključka o sufinanciranju infrastrukturne izgradnje prometnica nerazvrstanih cesta na području Općine Svetvinčenat, 

6. Prijedlog  Odluke o financiranju i sufinanciranju materijalne zaštite učesnika NOR-a i članova njihovih obitelji u 2006. godini, 

7. Izvješće o prihodima i rashodima "Vinistra Poreč 2005" i Prijedlog Programa "Vinistra Poreč 2006",  

8. 

a) Suglasnost Lučkoj upravi Pula na potpisivanje Aneksa br. 1 Ugovoru o izvođenju radova na nastavku sanacije južne strane gata "Rijeka" u Puli Reg.br. 07/05 sa izvođačem radova "VINTIJAN " d.o.o. iz Pule,
b) Suglasnost Lučkoj upravi Pula na potpisivanje Aneksa br. 1 Ugovoru o izvođenju radova na nastavku sanacije sjevernog dijela gata "Rijeka" u Puli Reg.br. 08/05 sa izvođačem radova "VINTIJAN " d.o.o. iz Pule, 

9. 

a) Prijedlog  Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu računalne usluge  konsolidacija IT resursa Istarske županije,
b) Prijedlog  Odluke o poništenju nadmetanja za nabavu usluge tiskanja i kuvertiranja poreznih rješenja,
c) Prijedlog  Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za nabavu usluge tiskanja i kuvertiranja poreznih rješenja, 

10. Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretnine upisane u zk.ul. br. 1144 k.o. Savudrija u naravi stan s nus prostorijama (Vila Cesare ,Stancija Grande) sagrađen na zgr. k.č.br. 9/1Z i 9/2 Z  u vlasništvu  t.d. Pelagius  iz Savudrije , Alberi 300.

Napomena: Molimo Vas da svoj izostanak opravdate na tel. 372-101 ili 600-173 ili 600-160.    

 

Župan Istarske županije
Ivan Jakovčić, v.r.