outline structure for research paper college application essay pay online corporate social responsibility dissertation proposal writing an informational essay help on dissertation of employees sociology dissertation titles marquette university admissions essay research essay citation bayesian networks phd thesis help me prepare a dissertation

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA 
ŽUPAN
Klasa: 021-04/06-01/54
Urbroj: 2163/1-01/8-06-1
Pazin, 10. ožujka 2006.  

Na temelju čl. 64. Statuta Istarske županije   

S A Z I V A M
16. sjednicu Poglavarstva Istarske županije 

za srijedu, 15. ožujka 2006. godine
u 11,00 sati u prostorijama Istarske
županije u Puli, Flanatička 29

Za sjednicu predlažem slijedeći  

D N E V N I  R E D 

1. Verifikacija Zapisnika sa 15. sjednice Poglavarstva Istarske županije, 

2. Informacija o stanju sigurnosti na području Istarske županije u siječnju 2006. godine, 

3. Informacija o turističkoj sezoni 2005. u Istarskoj županiji te polazišta za pripremu turističke sezone 2006,  

4. Projekt plinofikacije Istarske županije - Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Memoranduma o razumijevanju, 

5. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na:

a) Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Upravnog odjela za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu Istarske županije,
b) Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Upravnog odjela za održivi razvoj Istarske županije,
c) Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Upravnog odjela za turizam Istarske županije,
d) Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Istarske županije,
e) Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu i sport Istarske županije,
f) Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Stručne službe za poslove Skupštine i Poglavarstva Istarske županije,
g) Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Zavoda za prostorno uređenje Istarske županije,
h) Pravilnik o unutarnjem redu Kabineta župana Istarske županije, 

6. Prijedlog Zaključka o osnivanju Povjerenstva za prikupljanje i ocjenu projekata koji će se     financirati sredstvima Fonda za regionalni razvoj Republike Hrvatske u 2006. godini, 

7. Prijedlog Odluke o prestanku zaštite botaničkog spomenika prirode "Pinije u Labincima", 

8. Prijedlog Zaključaka o davanju suglasnosti na odluke Upravnog vijeća zdravstvene ustanove Istarski domovi zdravlja o dopuni preuzetih Programa zakupa bivših domova zdravlja Poreč, Pula i Umag i o početku davanja u zakup jedinica zakupa, 

9. Prijedlog Odluke o imenovanju Stručnog povjerenstva za nabavu intelektualne usluge – izrada knjige grafičkih standarda, 

10. Prijedlog Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za nabavu microsoft licenci, 

11. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu prijenosnih računala za potrebe Istarske županije,  

12. Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul. br. 1442 k.o. Gračišće  u naravi kuća i vrt sagrađena na zgr. k.č.br. 2 i k.č. 1340/6. 

Napomena: Molimo Vas da svoj izostanak opravdate na tel. 372-101 ili 600-173 ili 600-160.

    

Župan Istarske županije
Ivan Jakovčić, v.r.