term papers good teacher phd thesis qualitative research buying thesis online homework help thesaurus ghost writer college papers ordering essays online cheap essay writing college application essay writing service introduction should college athletes be paid essay write a statement of purpose phd

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA 
ŽUPAN
Klasa: 021-04/06-01/42
Urbroj: 2163/1-01/8-06-1
Pazin, 17. veljače 2006.  

Na temelju čl. 64. Statuta Istarske županije   

S A Z I V A M
15. sjednicu Poglavarstva Istarske županije 

za utorak, 21. veljače 2006. godine
u 11,00 sati u prostorijama Istarske
županije u Puli, Flanatička 29

Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I  R E D 

1. Verifikacija Zapisnika sa 14. sjednice Poglavarstva Istarske županije, 

2. Informacija o stanju sigurnosti na području Istarske županije u prosincu 2005. godine, 

3. Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Istarske županije, 

4. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o naknadama članovima Županijske skupštine Istarske županije, 

5. Plan tekućeg i investicijskog održavanja srednjih škola i učeničkih domova Istarske županije za 2006. godinu - dopuna,

6.

a) Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Rabac na potpisivanje Ugovora o izvođenju radova na sanaciji pristanišnih rampi na pristaništu Brestova sa izvođačem radova "SUN ADRIA" d.o.o. iz Rijeke,
b) Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Umag-Novigrad na potpisivanje Ugovora o izvođenju radova na hitnoj sanaciji urušenog obalnog zida u luci Umag sa izvođačem radova "Hidroinžinjering" d.o.o. iz Rijeke, 

7. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti za raspisivanje natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora u Zdravstvenoj ustanovi Istarski domova zdravlja – Ispostava Poreč i utvrđivanje elemenata natječaja,  

8. Prijedlog Zaključka o potvrđivanju Zaključka Poglavarstva Istarske županije o davanju suglasnosti na odluku Upravnog vijeća Opće bolnice Pula vezano za djelatnost nuklearne medicine, 

9. Prijedlog Rješenja o imenovanju Regionalnog partnerskog odbora koji sudjeluje u izradi i provedbi Regionalnog operativnog programa Istarske županije kao konzultativno i nadzorno tijelo, 

10. Prijedlog Zaključka o usvajanju liste kandidata sa sjednice Povjerenstva za provedbu postupka natječaja za sudjelovanje u programu Eurodyssée za 2006. i 2007. godinu, 

11. Prijedlog Pravilnika o kriterijima i mjerilima te načinu raspodjele sredstava za potpore, sponzorstva i donacije koja se isplaćuju iz proračuna Istarske županije, 

12. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na zaduživanje Opće bolnice Pula, 

13.

a) Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na zapošljavanje vježbenika u Upravni odjel za turizam Istarske županije,
b) Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na zapošljavanje vježbenika u Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport Istarske županije, 

14. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na:

a) Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Istarske županije,
b) Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Zavoda za prostorno uređenje Istarske županije,
c) Pravilnik o unutarnjem redu Kabineta župana Istarske županije,
d) Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Stručne službe za poslove Skupštine i Poglavarstva, 

15.

a) Prijedlog Odluke o imenovanju Stručnog povjerenstva za nabavu prijenosnih računala,
b) Prijedlog Odluke o imenovanju Stručnog povjerenstva za nabavu računalne usluge - konsolidacije IT resursa,
c) Prijedlog Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave usluge najma osobnih automobila za potrebe Istarske županije, 

16.

a) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul. br. 7 k.o. Rovinj u naravi stan sagrađen na zgr. k.č. 141/Z,
b) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul. br. 505 k.o. Rovinj u naravi stan sagrađen nazgr. k.č. 1513/Z,
c) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul. br. 42 k.o. Rovinj u naravi stan sagrađen na zgr. k.č. 69/Z. 

Napomena: Molimo Vas da svoj izostanak opravdate na tel. 372-101 ili 600-173 ili 600-160.    

 

Župan Istarske županije
Ivan Jakovčić, v.r.