get someone to write your essay homework help canada reviews austin pay to write paper essay on my dream wedding abroad assignment times homework help numbers

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA 
ŽUPAN
Klasa: 021-04/06-01/26
Urbroj: 2163/1-01/8-06-1
Pazin, 3. veljače 2006.  

Na temelju čl. 64. Statuta Istarske županije   

S A Z I V A M
14. sjednicu Poglavarstva Istarske županije 

za utorak, 7. veljače 2006. godine
u 10,00 sati u prostorijama Istarske
županije u Puli, Flanatička 29

Za sjednicu predlažem slijedeći  

D N E V N I  R E D 

1. Verifikacija Zapisnika sa 13. sjednice Poglavarstva Istarske županije, 

2.

a) Plan tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola Istarske županije za 2006. godinu,
b) Plan tekućeg i investicijskog održavanja srednjih škola i učeničkih domova Istarske županije za 2006. godinu, 

3.

a) Nacrt Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za 2006. godinu,
b) Nacrt Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova za 2006. godinu, 

4. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Plana kapitalnih ulaganja u osnovnim i srednjim školama Istarske županije, 

5. Prijedlog Odluke o planu nabave Upravnih odjela i Stručne službe Istarske županije u proračunskoj 2006. godini, 

6. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju prijedloga raspodjele sredstava za sufinanciranje Programa javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi u Istarskoj županiji za 2006. godinu, 

7. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju Županijskog stožera zdravstva, 

8. Prijedlog Zaključka o pristupanju Istarske županije u članstvo "Hrvatske udruge gradova maslina i ekstra djevičanskog maslinovog ulja, 

9. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Umag-Novigrad na potpisivanje Ugovora o sufinanciranju sanacije operativne obale u Umagu sa Gradom Umagom, 

10. Prijedlog Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za nabavu usluge - organizacija 1. sajma ribarstva i ribarske opreme u RH - Umag 08.-11. 06. 2006. godine Međunarodni Projekt CONNECT koji sufinancira temeljem Zakona 84/01 Republike Italije 

11. Prijedlog Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za nabavu usluge - Izrada promotivnog materijala za 1. Sajam ribarstva i ribarske opreme u RH - Umag, 08.-11. 06. 2006. godine Međunarodni Projekt CONNECT koji se sufinancira temeljem Zakona 84/01 Republike Italije. 

Napomena: Molimo Vas da svoj izostanak opravdate na tel. 372-101 ili 600-173 ili 600-160.    

 

Župan Istarske županije
Ivan Jakovčić, v.r.