term paper letter of transmittal movies in essays college essay help at san diego personal argument essay dissertation on law dissertation conseil constitutionnel plan dissertation experts uk graduate admission essay help university phd thesis writing services in bangalore in this assignment

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA 
ŽUPAN
Klasa: 021-04/05-01/190
Urbroj: 2163/1-01/8-05-1
Pazin, 22. prosinca 2005.  

Na temelju čl. 64. Statuta Istarske županije   

S A Z I V A M
12. sjednicu Poglavarstva Istarske županije 

za utorak, 27. prosinca 2005. godine
u 11,00 sati u prostorijama Istarske
županije u Puli, Flanatička 29

Za sjednicu predlažem slijedeći  

D N E V N I  R E D

1.

a) Verifikacija Zapisnika sa 10. sjednice Poglavarstva Istarske županije,
b) Verifikacija Zapisnika sa 11. sjednice Poglavarstva Istarske županije,

2. Nacrt Zaključka o prihvaćanju prijedloga Programa javnih potreba u kulturi za 2006. godinu, 

3. Elaborat o kakvoći mora na plažama Istarske županije u 2005. godini, 

4. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Poreč na izmjene i dopune Godišnjeg programa rada i razvoja luke i rebalans Financijskog plana za 2005. godinu, 

5. Nacrt Rješenja o imenovanju mrtvozornika na području Istarske županije, 

6. Prijedlog Zaključka o izmjeni Zaključka o utvrđivanju elemenata natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora zdravstvene ustanove Istarski domovi zdravlja Ispostava "Dr. Lino Peršić" Labin, 

7. Prijedlog Odluke o imenovanju Županijskog stožera zdravstva za Istarsku županiju,

8. Prijedlog Zaključka o povjeravanju obavljanja stručnih poslova zaštite i spašavanja za tijela uprave Istarske županije, 

9. Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta "Natura Histrica" - Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na područje Istarske županije 

10. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu opreme za OŠ "Vladimir Nazor" Potpićan, 

11. Prijedlog Odluke o imenovanju Komisije za odabir fotografija za projekt "Istra 365" 

12. Prijedlog Zaključka o dodjeli financijskih sredstava "Fondu za unapređenje i razvoj lovstva" Lovačkog saveza Istarske županije, 

13. Prijedlog Zaključka o financijskoj potpori Lovačkoj udruzi "Bena" Ližnjan za dovršetak izgradnje lovno gospodarskih objekata u lovištu, 

14. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju:

a) Izmjena i dopuna Pravilnika o izobrazbi zaposlenika Istarske županije,
b) Izmjena i dopuna Plana izobrazbe zaposlenika Istarske županije u 2005. godini, 

15.

a) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul. 2944 k.o. Rovinj u naravi stan sagrađen na zgr. k.č. 105/Z,
b) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul. 1132 k.o. Rovinj u naravi stan sagrađen na zgr. k.č. 118/Z, 119/Z i 1/8 k.č. br. 9474/1,
c) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul. 313 k.o. Rovinj u naravi stan sagrađen na zgr. k.č. 1058/Z,
d) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul. 452 k.o. Rovinj u naravi stan sagrađen na zgr. k.č. 1378/Z i 1379/Z,
e) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretnine upisane u zk.ul. 2276 k.o. Rovinj, k.č. 7247 površine 655 m2; k.č. 7248/1 površine 6770 m2; k.č. 7248/2 površine 6670m2 i k.č. 7259 površine 15330 m2 u suvlasništvu Sugar Budicin Eufemia i Zanetti Budicin Giovanna iz Rovinja D. Pergolis b.b. 

Napomena: Molimo Vas da svoj izostanak opravdate na tel. 372-101 ili 600-173 ili 600-160.    

 

Župan Istarske županije
Ivan Jakovčić, v.r.